RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Harry works all the time. He.......................

  • A. 
   never relaxes
  • B. 
   relaxes never
  • C. 
   often relaxes
  • D. 
   relaxes sometimes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • all the time >< never
  • trạng từ đứng trước động từ thường

  Đáp án A đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7256

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Glenda ..................... extremely hard when she was a student.
 • The World War II .............. in 1939 and ...................in 1945.
 • According to the research reports, people usually..................in their sleep 25 to 30 times each night.
 • Harry works all the time. He.......................
 • YOMEDIA
  Trắc nghiệm hay với App HOC247
 • The last time I ........... swimming was when we were in Spain. 
 • I ....................at six oclock, but ......... to be up by five.
YOMEDIA