OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT

Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Hóa học hữu cơ lớp 11 năm 2021 có đáp án

01/08/2021 912.81 KB 161 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210801/40289349307_20210801_115951.pdf?r=3535
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ câu hỏi rèn luyện Hóa học hữu cơ lớp 11 năm 2021. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 

 
 

1. CÂU HỎI TỔNG QUAN

Câu 1: Tổng số liên kết p và vòng trong phân tử axit benzoic là:

A. 3.                                        B. 4.                                        C. 5.                                        D. 6.

Câu 2: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C6H14

A. 6.                                        B. 7.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 3: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10 là:

A. 2.                                        B. 3.                                        C. 6.                                        D. 5.

Câu 4: Số lượng đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H10 là:

A. 7.                                        B. 8.                                        C. 9.                                        D. 10.

Câu 5: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C5H8 là:

A. 7.                                        B. 8.                                        C. 9.                                        D. 10.

Câu 6: Số lượng đồng phân chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C9H12 là:

A. 7.                                        B. 8.                                        C. 9.                                        D. 10.

Câu 7: Số lượng đồng phân chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C9H10 là:

A. 7.                                        B. 8.                                        C. 9.                                        D. 6.

Câu 8: Hợp chất (CH3)2C=CH-C(CH3)3 có danh pháp IUPAC là:

A. 2,2,4- trimetylpent-3-en.                                        B. 2,4-trimetylpent-2-en.

C. 2,4,4-trimetylpent-2-en.                                         D. 2,4-trimetylpent-3-en.

Câu 9: Hợp chất CH2=CHC(CH3)2CH2CH(OH)CH3 có danh pháp IUPAC là:

A. 1,3,3-trimetylpent-4-en-1-ol.                                  B. 3,3,5-trimetylpent-1-en-5-ol.

C. 4,4-đimetylhex-5-en-2-ol.                                      D. 3,3-đimetylhex-1-en-5-ol.

Câu 10: Cho công thức cấu tạo sau : CH3CH(OH)CH=C(Cl)CHO. Số oxi hóa của các nguyên tử cacbon tính từ phái sang trái có giá trị lần lượt là:

A. +1 ; +1 ; -1 ; 0 ; -3.                                                 B. +1 ; -1 ; -1 ; 0 ; -3.

C. +1 ; +1 ; 0 ; -1 ; +3.                                                D. +1 ; -1 ; 0 ; -1 ; +3.

Câu 11: Trong công thức CxHyOzNt tổng số liên kết p và vòng là:

A. (2x-y + t+2)/2.                    B. (2x-y + t+2).                       C. (2x-y - t+2)/2.                     D. (2x-y + z + t+2)/2.

Câu 12: a. Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 7.                                        B. 6.                                        C. 5.                                        D. 4.

b. Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Vậy licopen có

A. 1 vòng; 12 nối đôi.                                                 B. 1 vòng; 5 nối đôi. 

C. 4 vòng; 5 nối đôi.                                                   D. mạch hở; 13 nối đôi.

Câu 13: Metol C10H20O và menton C10H18O chúng đều có trong tinh dầu bạc hà. Biết phân tử metol không có nối đôi, còn phân tử menton có 1 nối đôi. Vậy kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Metol và menton đều có cấu tạo vòng.             

B. Metol có cấu tạo vòng, menton có cấu tạo mạch hở.

C. Metol và menton đều có cấu tạo mạch hở.     

D. Metol có cấu tạo mạch hở, menton có cấu tạo vòng.

Câu 14: Trong hợp chất CxHyOz thì y luôn luôn chẵn và y < 2x+2 là do:

A. a > 0 (a là tổng số liên kết p và vòng trong phân tử).

B. z >  0 (mỗi nguyên tử oxi tạo được 2 liên kết).

C. mỗi nguyên tử cacbon chỉ tạo được 4 liên kết.

D. cacbon và oxi đều có hóa trị là những số chẵn.

Câu 15: Tổng  số liên kết p và vòng ứng với công thức C5H9O2Cl là:

A. 0.                                        B. 1.                                        C. 2.                                        D. 3.

Câu 16: Tổng số liên kết p và vòng ứng với công thức C5H12O2 là:

A. 0.                                        B. 1.                                        C. 2.                                        D. 3.

Câu 17: Công thức tổng quát của dẫn xuất điclo mạch hở có chứa một liên kết ba trong phân tử là

A. CnH2n-2Cl2.                          B. CnH2n-4Cl2.              C. CnH2nCl2.                            D. CnH2n-6Cl2.

Câu 18: Công thức tổng quát của dẫn xuất đibrom không no mạch hở chứa a liên kết p là

A. CnH2n+2-2aBr2.                      B. CnH2n-2aBr2.             C. CnH2n-2-2aBr2.                      D. CnH2n+2+2aBr2.

Câu 19: Hợp chất hữu cơ có công thức tổng quát CnH2n+2O2 thuộc loại

A. ancol hoặc ete no, mạch hở, hai chức.                   B. anđehit hoặc xeton no, mạch hở, hai chức.

C. axit hoặc este no, đơn chức, mạch hở.                   D. hiđroxicacbonyl no, mạch hở.

Câu 20: Ancol no mạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất là

A. R(OH)m.                             B. CnH2n+2Om.             C. CnH2n+1OH.                        D. CnH2n+2-m(OH)m.

Câu 21: Công thức tổng quát của anđehit đơn chức mạch hở có 1 liên kết đôi C=C là:

A. CnH2n+1CHO.                     B. CnH2nCHO.                        C. CnH2n-1CHO.                      D. CnH2n-3CHO.

Câu 22: Anđehit mạch hở có công thức tổng quát CnH2n-2O thuộc loại

A. anđehit đơn chức no.                                

B. anđehit đơn chức chứa một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon.

C. anđehit đơn chức chứa hai liên kết p trong gốc hiđrocacbon.

D. anđehit đơn chức chứa ba liên kết p trong gốc hiđrocacbon.

Câu 23: Công thức tổng quát của ancol đơn chức mạch hở có 2 nối đôi trong gốc hiđrocacbon là

A. CnH2n-4O.                            B. CnH2n-2O.                C. CnH2nO.                              D. CnH2n+2O.

Câu 24: Anđehit mạch hở CnH2n – 4O2 có số lượng liên kết p trong gốc hiđrocacbon là:

A. 0.                                        B. 1.                            C. 2.                                        D. 3.

Câu 25: Công thức phân tử tổng quát của axit hai chức mạch hở chứa một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon là:

A. CnH2n-4O4.                         B. CnH2n-2O4.               C. CnH2n-6O4.              D. CnH2nO4.

Câu 26: Cho các chất sau : CH2=CHC≡CH (1) ; CH2=CHCl (2) ; CH3CH=C(CH3)2 (3) ;

CH3CH=CHCH=CH2 (4) ; CH2=CHCH=CH2 (5) ; CH3CH=CHBr (6). Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 2, 4, 5, 6.                            B. 4, 6.                                    C. 2, 4, 6.                                D. 1, 3, 4.

Câu 27: Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có đồng phân cis-trans ?

A. 1,2-đicloeten.                     B. 2-metyl pent-2-en.  C. but-2-en.                 D. pent-2-en.

Câu 28: Hợp chất (CH3)2C=CHC(CH3)2CH=CHBr có danh pháp IUPAC là

A. 1-brom-3,5-trimetylhexa-1,4-đien.             B. 3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien-1-brom.

C. 2,4,4-trimetylhexa-2,5-đien-6-brom.                      D. 1-brom-3,3,5-trimetylhexa-1,4-đien.

Câu 29: Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau ?

A. C2H5OH, CH3OCH3.                                             B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.                                   D. C4H10­, C­6H6.

Câu 30: Các chất hữu cơ đơn chức Z1, Z2, Z3 có CTPT tương ứng là CH2O, CH2O2, C2H4O2. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Công thức cấu tạo của Z3

A. CH3COOCH3.                   B. HOCH2CHO.                     C. CH3COOH.                       D. CH3OCHO.

ĐÁP ÁN PHẦN 1

1C

2D

3C

4D

5D

6B

7A

8C

9C

10A

11A

12CD

13A

14D

15B

16A

17B

18B

19A

20D

21C

22B

23B

24B

25A

26B

27B

28D

29A

30D

 

2. CÂU HỎI VỀ HIĐROCACBON NO

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.                                              B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.                                          D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?

A. 3 đồng phân.                      B. 4 đồng phân.                      C. 5 đồng phân.                        D. 6 đồng phân

Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ?

A. 3 đồng phân.                      B. 4 đồng phân.                      C. 5 đồng phân.                        D. 6 đồng phân

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl ?

A. 3 đồng phân.                      B. 4 đồng phân.                      C. 5 đồng phân.                        D. 6 đồng phân.

Câu 5:  Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H6.                                 B. C3H8.                                 C. C4H10.                                D. C5H12.

Câu 6: Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ? 

A. ankan.                                                                               B. không đủ dữ kiện để xác định

C. ankan hoặc xicloankan.                                                    D. xicloankan. 

Câu 7:  a. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?

A. 8C,16H.                             B. 8C,14H.                             C. 6C, 12H.                              D. 8C,18H.

b. Cho ankan có CTCT là:  (CH3)2CH­CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpentan.                                                        B. 2,4-trimetylpetan.

C. 2,4,4-trimetylpentan.                                                        D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 8:  Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

A. Phản ứng tách.                  B. Phản ứng thế.                    C. Phản ứng cộng.                 D. Cả A, B và C.

Câu 9: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:

A. 1-clo-2-metylbutan.           B. 2-clo-2-metylbutan.           C. 2-clo-3-metylbutan.           D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 10: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

A. 2,2-đimetylpropan.            B. 2-metylbutan.                    C. pentan.                                 D. 2-đimetylpropan.

Câu 11: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:

A. CH3Cl.                               B. CH2Cl2.                              C. CHCl3.                                 D. CCl4.

Câu 12: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:

A. 1.                                        B. 2.                                        C. 3.                                          D. 4.

Câu 13: khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

A. 2,2-đimetylbutan.              B. 2-metylpentan.                   C. n-hexan.                               D. 2,3-đimetylbutan.

Câu 14: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:

A. etan và propan.                                                                 B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.                                                      D. neo-pentan và etan.

Câu 15: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:

A. 3,3-đimetylhecxan.                                                           C. isopentan.

B. 2,2-đimetylpropan.                                                            D. 2,2,3-trimetylpentan

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 16 đến câu 30 thuộc phần 2 của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN PHẦN 2

1B

2A

3C

4B

5D

6D

7 DA

8A

9B

10D

11C

12B

13C

14C

15B

16D

17A

18B

19B

20C

21A

22B

23D

24D

25D

26C

27B

28A

29B

30B

 

3. CÂU HỎI VỀ HIĐROCACBON KHÔNG NO

Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.                           B. 3-metylpent-3-en.              C. 3-metylpent-2-en.              D. 2-etylbut-2-en.

Câu 2: Số đồng phân của C4H8

A. 7.                                        B. 4.                                        C. 6.                                          D. 5.

Câu 3: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?                                  

A. 4.                                        B. 5.                                        C. 6.                                          D. 10.

Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?   

A. 4.                                        B. 5.                                        C. 6.                                          D. 7.

Câu 5: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ? 

A. 4.                                        B. 5.                                        C. 6.                                          D. 10.

Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

A. ankin.                                 B. ankan.                                C. ankađien.                             D. anken.

Câu 7: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. CTPT của X là

A. C2H4.                                    B. C4H8.                              C. C3H6.                                   D. C5H10.

Câu 8: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3);

3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau ?

A. (3) và (4).                           B. (1), (2) và (3).                    C. (1) và (2).                             D. (2), (3) và (4).

Câu 9: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ?

A. 2-metylbut-2-en.                                                               B. 2-clo-but-1-en.                  

C. 2,3- điclobut-2-en.                                                            D. 2,3- đimetylpent-2-en.

Câu 10: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II);  CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).

A. (I), (IV), (V).                     B. (II), (IV), (V).                    C. (III), (IV).                            D. (II), III, (IV), (V).

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 thuộc phần 3 của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN PHẦN 3

1C

2C

3B

4C

5D

6D

7C

8C

9D

10D

11C

12B

13A

14D

15C

16A

17A

18B

19C

20C

21D

22B

23D

24C

25A

26D

27A

28B

29C

30A

 

4. CÂU HỎI VỀ HIĐROCACBON THƠM

Câu 1:  Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :       

A. sp.                                      B. sp2.                                     C. sp3.                                     D. sp2d.

Câu 2:  Trong phân tử benzen:

A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.  

B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C.             

C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.          

D. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.

Câu 3: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

A. CnH2n+6 ; n \( \ge \) 6.                  B. CnH2n-6 ; n \( \ge \) 3.                   C. CnH2n-6 ; n \( \ge \)  6.     D. CnH2n-6 ; n \( \ge \)  6.

Câu 4: Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:

A. 8 và 5.                                B. 5 và 8.                                C. 8 và 4.                                D. 4 và 8.

Câu 5:  Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì ?

A. o-xilen.                              B. m-xilen.                              C. p-xilen.                                D.  1,5-đimetylbenzen.

Câu 6:  CH3C6H2C2H5 có tên gọi là:

A. etylmetylbenzen.                                                              B. metyletylbenzen.    

C. p-etylmetylbenzen.                                                           D. p-metyletylbenzen.

Câu 7: Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa :

A. vòng benzen.                                                                    B. gốc ankyl và vòng benzen. 

C. gốc ankyl và 1 benzen.                                                     D. gốc ankyl và 1 vòng benzen.

Câu 8: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

A. phenyl và benzyl.                                                            B. vinyl và anlyl.                   

C. anlyl và Vinyl.                                                                  D. benzyl và phenyl.

Câu 9: Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen ?

A. vị trí 1, 2 gọi là ortho.                                                       B. vị trí 1,4 gọi là para.          

C. vị trí 1,3 gọi là meta.                                                         D. vị trí 1,5 gọi là ortho.

Câu 10: Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là:    

A. Gây hại cho sức khỏe.                                                      B. Không gây hại cho sức khỏe. 

C. Gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe.                                    D. Tùy thuộc vào nhiệt độ có thể gây hại hoặc không gây hại.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 thuộc phần 4 của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN PHẦN 4

1B

2C

3D

4D

5D

6A

7C

8C

9B

10D

11B

12A

13C

14C

15A

16D

17D

18D

19D

20A

21A

22C

23C

24A

25C

26B

27A

28B

29C

30D

 

5. CÂU HỎI VỀ DẪN XUẤT HX

Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là

A. n > 0, a \( \ge \)  0, m \( \ge \)  1.                                                         B. n \( \ge \)  0, a \( \ge \)  0, m \( \ge \)  1.        

C. n > 0, a > 0,  m > 1.                                                          D. n \( \ge \)  0, a > 0,  m \( \ge \)  1.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?

A. 2.                                        B. 3.                                        C. 4.                                                      D. 5.

Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O ?

A. 1.                                        B. 2.                                        C. 3.                                                      D. 4.

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ?

A. 6.                                        B. 7.                                        C. 8.                                                      D. 9.

Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?

A. 1.                                        B. 2.                                        C. 3.                                                      D. 4.

Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là

A. C8H12O4.                            B. C4H6O.                              C. C12H18O6.                                         D. C4H6O2.     

Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là

A. 2.                                        B. 4.                                        C. 1.                                                      D. 3.

Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên là

A. isobutyranđehit.                                                                B. anđehit isobutyric.            

C. 2-metyl propanal.                                                             D. A, B, C đều đúng.

Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là

A. HCHO.                              B. CH3CHO.                          C. C2H5CHO.                                       D. C3H7CHO.

Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa một loại nhóm chức) có %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 55,81 và 6,97. Chỉ ra phát biểu sai                          

A. A là anđehit hai chức.                                                                                                       

B. A còn có đồng phân là các axit cacboxylic.

C. A là anđehit no.                                                                                                                 

D. Trong phản ứng tráng gương, một phân tử A chỉ cho 2 electron.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 30 thuộc phần 5 của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN PHẦN 5

1A

2A

3C

4B

5B

6A

7A

8A

9C

10A

11C

12B

13B

14D

15A

16DD

17B

18A

19B

20A

21B

22D

23C

24C

25B

26B

27A

28C

29D

30D

 

Trên đây là phần trích dẫn Bộ câu hỏi rèn luyện ôn tập hè phần Hóa học hữu cơ lớp 11 năm 2021 có đáp án, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

MGID
ON