RANDOM
AMBIENT

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh năm 2020 có đáp án

26/10/2020 88.72 KB 35 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/668862357936_20201026_164517.pdf?r=1724
ANYMIND
Video-Banner

Hoc247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh năm 2020 có đáp án trường THPT Phan Bội Châu. Tài liệu gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong các mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

 

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CHUYÊN ĐỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

MÔN: TIẾNG ANH

Năm học: 2020-2021

Exercise 1

1. Sunday is the day______ I go to Water park with my kinds.

a. when

b. where

c. why

d. which

2. Do you know the reason______ 006 was killed?

a. when

b. where

c. why

d. which

3. That was the reason______ he didn’t marry her.

a. when

b. where

c. why

d. which

4. An architect is someone______ deigns buildings.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

5. The boy to______ I lent my money is poor.

a. that

b. whom

c. who

d. which

6. The land and the people______ I have met are nice.

a. who

b. whom

c. that

d. which

7. Did you ever find out______ penetrated in your house last month?

a. who

b. whom

c. that

d. which

8. The year______ the first man traveled in space will never be forgotten.

a. which

b. that

c. when

d. where

9. I cannot tell you all______ I heard.

a. Which

b. that

c. as

d. because

10. I can answer the question______ you day is very difficult.

a. which

b. whom

c. who

d. whose

11. We saw the girl______ you say is beautiful.

a. which

b. whom

c. who

d. whose

12. This is the place______ the battle took place ten years ago.

a. which

b. in where

c. where

d. from where

13. Sunday is the day______ which we usually go fishing.

a. during

b. at

c. in

d. on

14. The person______ you want to see is not her.

a. who

b. whom

c. whose

d. which

15. This is the last time______ I speak to you

a. of which

b. that

c. who

d. whose

16. He talked about the books and the authors______ interested him.

a. who

b. that

c. which

d. whom

17. He talked about the books and the authors______ interested him.

a. who

b. that

c. which

d. whom

18. You know your lesson______ surprises me.

a. who

b. which

c. that

d. no word is needed

19. Bondi is the beautiful beach______ I used to sunbathe.

a. when

b. where

c. which

d. why

20. Dec 26th, 2005 was the day______ the terrible tsunami happened

a. when

b. where

c. why

d. which

Exercise 2

1. The woman______ lives nest door is doctor.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

2. The boy ____ Mary likes is my son.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

3. The boy_____ eyes are brown is my son.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

4. The book ____ is on the table is interesting.

a. who b. whom c. which d. whose

5. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

6. The table____ legs are broken should be repaired.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

7. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. who

b. whom

c. which

d. of which

8. This is the room ____ 006 was killed.

a. when

b. where

c. why

d. which

9. The princess was happy during the years____ she lived with the fairy.

a. when

b. in which

c. where

d. that

10. The town____ we are living is noisy and crowded

a. in where

b. which

c. at which

d. where

11. The year____ we came to live here was 1975.

a. when

b. which

c. that

d. in the time

12. The teacher____ house is next to mine died this morning.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

13. He was loyal to____ trusted him.

a. whomever

b. whom

c. whoever

d. what

14. The knife____ we cut bread is very sharp.

a. with that

b. which

c. with which

d. that

15. Tonight I'll do the assignment____ gave us last week.

a. the teacher

b. who the teacher

c. whom the teacher

d. of the teacher

16. The lady____ son went on a picnic with us last weekend is a teacher at our school.

a. who

b. whom

c. whose

d. that

17. He has just gone to his friend's house____ there is a party today.

a. who

b. whom

c. whose

d. that

18. Take____ measures you consider best.

a. however

b. whenever

c. wherever

d. whatever

19. ____difficulties you may encounter, I'm sure you'll succeed.

a. how

b. what ever

c. however

d. how greater

20. He is the only friend ____ I like.

a. who

b. that

c. whom

d. whose

Exercise 3

1. What was the name of the girl____ phoned you lost night?

a. who

b. whom

c. which

d. whose

2. What was the name of the girl____ you phone last night?

a. who

b. whom

c. which

d. whose

3. The bed____ which I slept was too soft.

a. in

b. on

c. at

d. for

...

---Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính---

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh năm 2020 có đáp án trường THPT Phan Bội Châu. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng các bài tập này sẽ giúp các em học sinh có thêm tư liệu ôn tập và chuẩn bị thật tốt cho các kì thi.

Chúc các em học tốt! 

 
 

 

YOMEDIA