OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA

Bài tập Tiếng Anh 3 nâng cao có đáp án

28/03/2022 872.9 KB 337 lượt xem 1 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2022/20220328/323684583651_20220328_113639.pdf?r=771
ADMICRO/
Banner-Video

Tài liệu Bài tập Tiếng Anh 3 nâng cao có đáp án được HOC247 sưu tầm và đăng tải sẽ mang đến cho các em cơ hội thử sức với những bài tập khó hơn nhằm nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng thực hành. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em học sinh.

Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

 

 
 

BÀI TẬP TIẾNG ANH 3 NÂNG CAO CÓ ĐÁP ÁN

1. ĐỀ BÀI

1.1. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

10. Hello, my name …….Hoa.

1.2. Khoanh vào từ khác loại

1. A. Globe B. Map C. Desk D. These
2. A. Forty B. Thirteen C. Sixty D. Twenty
3. A. Sun B. Snowy C. Cloud D. Wind
4. A. Teddy B. Kite C. cake D. Puzzle
5. A. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers
6. A. Classroom B. Teacher C. Library D. School
7. A. I B. She C. His D. It
8. A. His B. She C. My D. Its
9. A. Rice B. Bread C. Cake D. Milk
10. A. House B. Ruler C. Book D. Eraser

1.3. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

A. my

B. his

C. her

2. How is she? She’s ………….

A. five

B. nice

C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

A. years

B. year

C. yes

4. ………to meet you.

A. nine

B. nice

C. good

5. Bye. See you……

A. late

B. nice

C. later

6. What’s it? It’s ………inkpot.

A. an

B. a

C. some

7. How many ………are there ? There is a desk.

A. desk

B. a desk

C. desks

8. The weather is ………today.

A. cold

B. ok

C. too

9. ……is Nam from? He’s from Hai phong.

A. what

B. who

C. where

10. Who is he? ………is my friend

A. he

B. I

C. she

1.4. Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3

1. friend /is / my / Hien/ new.

2. is /That / classroom / her.

3. your / Write / please / name.

4. down / your / Put / pencil/

5. father / old / her / is / How/?

6. like / Do / English / they?

7. he / tall / Is/?

8. playing /with / My / yo-yo / is / brother/ a .

9. spell / How /name / do /you /your?

10. her /When /birthday / is/?

1.5. Tìm lỗi sai cho các câu sau đây

1. These is an eraser.

2. She is Alan

3. My friend is ten year old.

4. Nine to meet you.

5. There is three pens on the table.

1.6. Đọc đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng

In my toy box

My name is Anna. This is my toy box. In my toy box, I have a baby doll. Its dress is pink and white. I often play with the doll. I take it ti school with me, too. I also have e red car and a big drum.

1. What is the girl’s name?

A. Ann

B. Anna

C. Amy

D. Annie

2. What color is the doll’s dress?

A. pink

B. white

C. pink and white

D. pink and red

3. What else does she also have?

A. A red car

B. A purple car

C. A blue car

D. A black car

4. What does she often play with?

A. The car

B. The drum

C. The doll

D. The bear

5. Where does she take the doll to?

A. supermarket

B. school

C. cinema

D. living room

1.7. Đặt câu hỏi với từ gạch chân

1. My father is forty - five years old.

____________________________________

2. Yes, Peter has a big plane.

____________________________________

3. No, there isn’t a bookstore in front of my house.

____________________________________

4. The gate of my house is brown.

____________________________________

5. My mom’s coat is on the chair.

____________________________________

1.8. Đọc đoạn văn và chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng

This (1. be) __________ my favorite toy. It is a teddy bear. It (2. be) ________ brown. It (3. not be) __________ pink. It (4. have) ________ long ears. I (5. like) ________ my toy very much.

1.9. Khoanh tròn đáp án đúng

1. (Where /What /Who) is Peter? In the classroom.

2. (There /These /That) shoes are pink.

3. (Is /Are / Do) he nine years old? yes, he is.

4. This is (table square / a square table / square table).

5. (What /Where /Who) is this? It is my mother.

6. Tony is (reading / flying / eating) a kite.

7. How many toys (are /is /am) there in the box?

8. (Are /Do /Is) you ok? Yes, I am.

9. This is our (a pen/ pencil case / pencil cases)

10. What is its name? (She / Her / It) is Phuong.

1.10. Read and fill the blank.

Hello. My name’s Phong. I am nine years old. There are four people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Thai Binh. It is in North Viet Nam. Thai Binh is between Hung yen and Hai Duong. It is quite near Ha Noi. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. His name is ______________.

2. He is _____________ years old.

3. His family has ________ member.

4. His family is in __________.

5. __________ is near Ha Noi.

6. There are ____________, ____________, __________ and ________ in Thai Binh.

7. Thai Binh is a ___________ place.

1.11.  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. That ......... my school

2. I’m…… class 3A.

3. What are you…… now? I am reading books.

4. Where ...... Tommy?

5. How ..... you? I am fine.

6. Nice to ........ you again.

7. May I ………….. out, Mr. Phan?

8. How ...... pets do you have?

9. How ………….. is your brother? He is 38.

10. She ...... my sister. ..... name is Linda.

2. ĐÁP ÁN

2.1. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

1 - My/ His; 2 - years; 3 - from; 4 - Do; 5 - do;

6 - hot; 7 - by; 8 - are; 9 - and; 10 - is;

2.2. Khoanh vào từ khác loại

1 - D; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - A; 6 - B; 7 - C; 8 - B; 9 - D; 10 - A

2.3. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1 - C; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - C; 6 - A; 7 - C; 8 - A; 9 - C; 10 - A

2.4. Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3

1 - Hien is friend.

2 - That is her classroom.

3 - Write your name please.

4 - Put down your pencil.

5 - How old is your father?

6 - Do they like English?

7 - Is he tall?

8 - My brother is playing with a yo-yo.

9 - How do you spell your name?

10 - When is her birthday?

2.5. Tìm lỗi sai cho các câu sau đây

1 - These thành This;

2 - She thành He;

3 - year thành years;

4 - Nine thành Nice;

5 - is thành are;

2.6. Đọc đoạn văn và lựa chọn đáp án đúng

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

2.7. Đặt câu hỏi với từ gạch chân

1. How old is your father?

2. Does Peter have a big plane?

3. Is there a bookstore in front of your house?

4. What color is the gate of your house?

5. Where is your mom’s coat?

2.8. Đọc đoạn văn và chia động từ trong ngoặc ở dạng đúng

1. is

2. is

3. isn’t

4. has

5. like

2.9. Khoanh tròn đáp án đúng

1. (Where /What /Who) is Peter? In the classroom.

2. (There /These /That) shoes are pink.

3. (Is /Are / Do) he nine years old? yes, he is.

4. This is (table square / a square table / square table).

5. (What /Where /Who) is this? It is my mother.

6. Tony is (reading / flying / eating) a kite.

7. How many toys (are /is /am) there in the box?

8. (Are /Do /Is) you ok? Yes, I am.

9. This is our (a pen/ pencil case / pencil cases)

10. What is its name? (She / Her / It) is Phuong.

2.10. Read and fill the blank.

Hello. My name’s Phong. I am nine years old. There are four people in my family. They are: father, mother and me. My family is in Thai Binh. It is in North Viet Nam. Thai Binh is between Hung yen and Hai Duong. It is quite near Ha Noi. There are rice fields, mountains, rivers and sea. I am sure here is a beautiful place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. His name is ____Phong__________.

2. He is ____nine/ 9_________ years old.

3. His family has ___four / 4_____ member.

4. His family is in ____Thai Binh______.

5. ______Thai Binh/ It ____ is near Ha Noi.

6. There are ____rice fields________, _____mountains_______, ______rivers____ and ____sea____ in Thai Binh.

7. Thai Binh is a ______beautiful_____ place.

2.11. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. That .....is.... my school

2. I’m…in… class 3A.

3. What are you…doing… now? I am reading books.

4. Where ..is.... Tommy?

5. How ..are... you? I am fine.

6. Nice to ....meet/ see.... you again.

7. May I ……go…….. out, Mr. Phan?

8. How ...many... pets do you have?

9. How ……old…….. is your brother? He is 38.

10. She ..is.... my sister. ..Her... name is Linda.

....

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bài tập Tiếng Anh 3 nâng cao có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

NONE
ZUNIA9
OFF