ADMICRO
12AMBIENT

Trắc nghiệm Hình học 7 Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hình học 7 Bài 2 về Hai đường thẳng vuông góc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

  • A. \(\widehat {aOb} = {90^o}\)
  • B. \(\widehat {aOb} > {90^o}\)
  • C. \(\widehat {aOb} <{90^o}\)
  • D. Cả A, B, C đều đúng
  • A. \(AB\parallel C{\rm{D}}\)
  • B. \(AB= C{\rm{D}}\)
  • C. \(AB \equiv C{\rm{D}}\)
  • D. \(AB \bot C{\rm{D}}\)
 •  

   

   
   
  • A. Có một và chỉ một đường thẳng d' đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d cho trước
  • B. Cho trước một điểm O và một đường thẳng d. Có một và chỉ một đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d
  • C. Cả A, B đều đúng
  • D. Chỉ có B đúng 
  • A. \(d \bot AB\)
  • B. \(d \bot AB;\,\,MA = MB\)
  • C. \(d \bot AB;\,\,MA = 2MB\)
  • D. \(d \bot AB;\,\,MA + MB = AB\)
 • MGID
  • A. MQ = NP
  • B. Đường trung trực của đoạn thẳng MN song song với đường trung trực của đoạn thẳng PQ
  • C. Đường trung trực của đoạn thẳng MN và đường trung trực của đoạn thẳng PQ trùng nhau
  • D. Cả A, B, C đều đúng
 • Câu 6:

  Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng

  • A. Trong các góc tạo thành có 1 góc vuông
  • B. Trong các góc tạo thành có hai góc vuông
  • C. Trong các góc tạo thành có 3 góc vuông
  • D. Trong các góc tạo thành không có góc vuông
 • Câu 7:

  Cho đường thẳng xy, một điểm A không phụ thuộc đường thẳng xy

  • A. vẽ được mộ và chỉ một đường thẳng x'y' qua A
  • B. vẽ được mộ và chỉ một đường thẳng x'y' vuông góc với xy
  • C. vẽ được mộ và chỉ một đường thẳng x'y' qua A và vuông góc với xy
  • D. vẽ được mộ và chỉ một đường thẳng x'y' qua A và cắt xy
 • Câu 8:

  Câu trả lời nào đúng trong các câu sau:

  • A. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng ấy
  • B. Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó là đường trung trực của đoạn thẳng ấy
  • C. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy
  • D. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đưởng thẳng cắt đoạn thẳng ấy
 • Câu 9:

  Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b thì:

  • A. Hai góc đồng vị bằng nhau
  • B. Hai góc so le trong bằng nhau
  • C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 10:

  Cho hình vẽ sau, hãy chọn câu sai trong các câu sau

  • A. CD là đường trung trực của AB
  • B. \(\Delta AOC = \Delta BOD\)
  • C. CD vuông góc với AB
  • D. \(\Delta BOC = \Delta AOC\)
 • Câu 11:

  Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc có số đo là 

  • A. 450
  • B. 600
  • C. 900
  • D. 1800
 • Câu 12:

  Trong các câu sau, câu nào sai?

  • A. Có vô số đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
  • B.  Hai đường thẳng x và y vuông góc với nhau thì mỗi đường thẳng đó là đường phân giác của một góc bẹt.    
  • C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì chúng sẽ cắt nhau tại một điểm .
  • D. Một đoạn thẳng có duy nhất một đường  trung trực.
 • Câu 13:

  Cho đường thẳng d, điểm O thuộc đường thẳng d. Vẽ đường thẳng d' đi qua O và vuông góc với d. Chọn hình vẽ đúng trong số các hình vẽ dưới đây:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
 • Câu 14:

  Cho đường thẳng a và một điểm A không thuộc a. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

  • A. Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a' đi qua A và vuông góc với a.  
  • B.  Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a' đi qua A.
  • C.  Vẽ được một và chỉ một đường thẳng a' vuông góc với A.
  • D. không vẽ được đường thẳng nào
 • Câu 15:

  Cho \(\widehat {xOy} = {45^o}\).Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox chứa tia Oy vẽ tia Oz sao cho \(\widehat {yOz} = {90^o}\). Ot là tia đối của tia Ox.
  Kết luận nào sau đây sai:

  • A.

   Tia Oz nằm giữa tia Ot và tia Oy.

  • B. Hai góc xOy và zOt là hai góc đối đỉnh
  • C. Đường thẳng Oz vuông góc với đường thẳng Oy.
  • D. \(\widehat {tOz} = {45^o}\)
YOMEDIA