ADMICRO
19AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 1 Hàm số lượng giác

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Toán 11 Bài 1 về Hàm số lượng giác online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. \(\emptyset \)
  • B. \(\left[ { - 1;1} \right]\)
  • C. \(\left( { - \infty ;3} \right]\)
  • D. \(\mathbb{R}\)
  • A. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)
  • B. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k\pi ,k \in \mathbb{Z}} \right\}\)
  • C. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)
  • D. \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{{12}} + k\frac{\pi }{2},k \in \mathbb{Z}} \right\}\)
 •  

   

   
   
  • A. M=5; m=1
  • B. M=5; m=-1
  • C. M=3; m=1
  • D. M=5; m=3
  • A. M=0
  • B. M=1
  • C. M=2
  • D. \(M = \frac{1}{2}\)
 • MGID
  • A. \({\rm{[}} - 1;1]\)
  • B. \(\left[ {0;1} \right]\)
  • C. \(\left[ { - 1;0} \right]\)
  • D. \(\left[ { - 1;3} \right]\)
 • Câu 6:

  Tìm tập xác định của hàm số \(y = \cot x\)

  • A. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • B. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • C. \(R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}\)
  • D. \(R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\)
 • Câu 7:

  Tập xác định của hàm số \(y = \tan x\)

  • A. R
  • B. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • C. \(\begin{array}{l}
   R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\\
   R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}
   \end{array}\)
  • D. \(R\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{2},k \in Z} \right\}\)
 • Câu 8:

  Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là: 

  • A. -8 và -2 
  • B. 2 và 8
  • C. -5 và 2
  • D. -5 và 3 
 • Câu 9:

  Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 7 - 2\cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)\) lần lượt là:

  • A. -2 và 7
  • B. -2 và 2 
  • C. 5 và 9
  • D. 4 và 7
 • Câu 10:

  Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{\tan x}}{{\cos x - 1}}\)

  • A. \(R\backslash \left\{ {k2\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • B. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • C. \(R\backslash \left\{ {k2\pi ;\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\)
  • D. \(R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi ;\frac{\pi }{3} + k2\pi ,k \in Z} \right\}\)
YOMEDIA