RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 7 lớp 8 Spreak - Hội thoại My neighborhood


Bài học Speak Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood hướng dẫn các em thực hành hỏi và trả lời thông tin về cách gửi bưu kiện từ bưu điện.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 8 Speak Task 1

Practice the dialogue with a partner. (Hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Clerk: Next, please!

Mrs. Kim: I want to send this parcel to Quy Nhon.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

Mrs. Kim: I' m not sure. How much is airmail?

Clerk: I'll have to weigh the parcel first. Mmm. Five kilograms. That'll be 32,500 dong.

Mrs Kim: Oh! That's expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It's only 19.200 dong.

Mrs. Kim: That's better. I'll send it surface.

Clerk: All right.

2. Unit 7 Lớp 8 Speak Task 2

Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues. (Em hãy xem cuốn tập quảng cáo và những thông tin sau cho ở trong khung và làm các hội thoại tương tự.)

Guide to answer

 • Kon Tum

Clerk: Can I help you?

You: I'd like to send this letter to Kon Tum.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I'm not sure. How much is surface mail?

Clerk: I'll have to weigh the letter first. Well, 20 grams. That'll be 800 dong.

You: OK. I'll send it surface mail.

Clerk: All right.

 • Ho Chi Minh

Clerk: Next, please.

You: I want to send this postcard Ho Chi Minh City.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I'm not sure. How much is airmail?

Clerk: I'll have to weigh the postcard first. Well, 15 grams. That'll be 1,200 dong.

You: OK. I'll send it airmail.

 • Ca Mau

Clerk: Can I help you?

You: I'd like to send this pareel to Ca Mau.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I'm not sure. How much is airmail?

Clerk: I'll have to weigh the pareel first. Mnn. Two kilograms. That'll be 13,000 dong.

You: Ok! That's not very expensive. I'll send it airmail.

 • Buon Ma Thuot

Clerk: Can I help you?

You: I'd like to send this pareel to Buon Me Thuot.

Clerk: Do you want to send airmail or surface mail?

You: I'm not sure. How much is airmail?

Clerk: I'll have to weigh the pareel first. Mmm, five kilograms. That'll be 32,000 dong.

You: Oh! That's expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It's only 19,200 dong.

You: That's better. I'll send it surface.

Clerk: All right.

 
 

Như vậy các em vừa xem qua hướng dẫn nội dung bài học Speak Unit 7 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1.Would you please give me a hand?

  -> Would you mind...........

  2.May I turn on the TV?

  ->Would you mind...........

  3.Do you want me to warm the milk for you.

  ->Do you mind if I........

  4Our school is going to hold a contest in which studens just speak English.

  ->Our school is going to hold an........

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA