OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 7 lớp 8 Listen - Bài nghe My neighborhood


Bài học Listen Unit 7 Lớp 8 - My neighborhood hướng dẫn các em nghe và điền thông tin còn thiếu cùng với việc kiểm tra nội dung đúng sai của bài.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Listen Unit 7 Lớp 8

Na is new to the neighborhood. She's talking with Nam about what she going to do on the weekend. Look at the advertisement of 'What is on this week'. (Na là người mới ở vùng này. Cô ấy đang nói chuyện với Nam về những gì cô ấy sắp làm vào ngày nghỉ cuối tuần này. Hãy xem quảng cáo về 'Cái gì được chiếu tuần này'.)

1. Unit 7 Lớp 8 Listen Task 1

Listen to the conversation. Then fill the blank in each of the advertisement with one phrase from the box. (Em hãy nghe hội thoại rồi điền vào mỗi chỗ trống trong quảng cáo sau một cụm từ thích hợp cho trong khung.)

Town Ground                     English Speaking Contest

The Newcomer                   Culture House

 

Guide to answer

  • Millennium Cinema: (1) The Newcomer
  • Soccer: (2) Town Ground
  • (3) English Speaking Contest
  • Photo Exhibition: (4) Culture House

2. Unit 7 Lớp 8 Listen Task 2

Listen to the conversation again and check (V) the correct box for True, False or No Information. (Hãy nghe lại hội thoại và đánh dấu (V) vào cột True (đúng), False (sai) hoặc No Information (Không có thông tin).)

a. Na does not know the neighborhood very well.

b. Na doesn't like movies.

c. Na will go to the photo exhibition this weekend.

d. Na won't go to the English speaking contest.

e. Na will go to the soccer match with Nam.

f. Nam is soccer fan.

Guide to answer

a. True

b. No Information

c. False

d. True

e. True

f. No Information

3. Tapescript Listen Unit 7 Lớp 8

Na: Hi, Nam.

Nam: Hello, Na. What are you going to do this weekend?

Na: I'm not sure. I just don't know what to do and where to go in this new neighborhood.

Nam: Why don't we look at 'What's on this week?' in the newspaper.

Na: Good idea. Can you suggest what I should?

Nam: Do you like movies? There's a new film at the Millennium Cinema.

Na: What's that? The New Comer, Australian film.I've seen this film before. I saw it on Star Movies.

Nam: You did?

Na: Yes. Here, the photo exhibition at the Culture House sound exciting!

Nam: But it dose not open during the weekend. And you can not go to the English Speaking contest either. It is on Thursday. Ah, yes. Here, soccer, a match between Le Do school and Quang Trung school, the best U15 teams in our province. I will definitely go and see it with Ba and Minh.

Na: Where do they play?

Nam: At the Town Ground. This is a very special event in town, I can tell you. Do you like to join us?

Na: Oh, yes. I'd love to. I've never been to a soccer match before. It must be fun to watch a real match at the stadium. And I'd like to visit the Town Ground, too.

Nam: Great. I'll tell Minh and Ba to come to your home and we all go together. Remember the match starts at 4 pm, but we must be there by 3.30 if we don't want to miss the opening show.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Listen Unit 7 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Listen Unit 7 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 Listen do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Listen Unit 7 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Listen Unit 7 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON