RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Unit 12 lớp 8 Getting Started - A vacation Abroad


Bài học Getting Started Unit 11 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thảo luận về một số quốc gia và địa điểm em thích đi du lịch ở nước ngoài.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 12 Lớp 8

Work with a partner. (Làm việc với bạn học)

1. Unit 12 Getting Started Task 1

Match the names of the countries in the box with appropriate pictures/flags. (Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)

Example:

a) The United States of America

Guide to answer

b) Australia

c) Thailand

d) Britain

e) Canada

f) Japan

2. Unit 12 Getting Started Task 2

Tell your partner which country you would like to visit and why? (Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?)

Example:

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

Guide to answer

1)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Britain.

A: Why?

B: Because I love MU club and I want to visit Manchester City.

2)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit The United States of America.

A: Why?

B: Because I want to see the White House/ the Statue of Liberty.

...

 
 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Getting Started Unit 11 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thảo luận có điểm nào chưa hiểu các em vui lòng đăng nhập website học247.net đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp. Chúc các em học tốt!

 • Mình đang cần người hỗ trợ bài tập chia động từ, có ai không giúp mình đi

  Each of us __________ (have) a different character.

  I would like _________ (make) a big cake for my father.

  The sea __________ (cover) two-third of the world.

  Vegetarians __________ (not eat) meat or fish.

  Oranges __________ (be) rich in vitamin C.

  When I am tired, I enjoy __________ (listen) to music.

  The river Amazon __________ (flow) into the Atlantic Ocean.

  We don’t have enough money __________ (go) by taxi.

  Water __________(boil) at 100 C.

  The sun _________(rise) in the east.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA