RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Unit 12 lớp 8 Spreak - Hội thoại A vacation Abroad


Bài học Speak Unit 12 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thực hành hội thoại hỏi và trả lời về thông tin và lịch trình của chuyến bay.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Speak Unit 12 Lớp 8

Work in pairs. Complete your itinerary. Use the brochures and flight information. (Hãy làm việc theo cặp. Hoàn thành lịch trình của em, sử dụng sách giới thiệu và thông tin về chuyến bay.)

Guide to answer

Depart Los Angeles: Flight 835 at 10.00 on Mon

Arrive Boston: At 4.00

Accomodation: Atlantic Hotel

Sightseeing: Boston University, Museum and Art Galleries

Depart Boston: Flight 710 at 10.00 on Thursday, 22

 • Dialogue

A: Where shall we stay?

B: The Atlantic Hotel is not very expensive and it has a restaurant, a swimming pool and shops.

A: What time should we leave Los Angeles?

B: There's a daily flight at 11 am. Would that be OK?

 
 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Speak Unit 12 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong phần Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • chuyển sang câu bị động:

  1. She showed her ticket to the airline agent.

  2. He lends his friend his new shoes.

  3. She left her relatives five million pounds.

  4. The shop assistant handed these boxes to the customer.

  5. The board awarded the first prize to the reporter.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA