OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá


Để giúp các em bàn luận về các vấn đề liên quan đến công việc và các yêu cầu mà ứng viên phải có khi đi xin việc, mời các em tham khảo bài học Unit 8 "The World Of Work" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Communication and Culture.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 8 lớp 12 Communication

Work in groups and discuss these questions.  (Làm việc theo nhóm và thảo luận các câu hỏi)

Tạm dịch

1. Ở độ tuổi nào mà một người trẻ nên có một công việc. Đưa lý do

A. 14 và thấp hơn

B. 15 đến 18

C. 19 và cao hơn

2. Đâu là ba phẩm chất quan trọng nhất sẽ giúp ứng viên được nhận việc? Chọn từ danh sách trên hoặc đưa ra ý kiến của riêng em. Đưa ra lý do

A. có trách nhiệm

B. đáng tin cậy

C. tận tụy

D. có tổ chức

3. Đâu là những kỹ năng quan trọng mà người rìm việc cần có? Đưa lý do

A. làm việc một cách hợp tác trong một nhóm

B.  kỹ năng giao tiếp

C. kỹ năng quản lý thời gian

D. kỹ năng giải quyết vấn đề

1.2. Task 2 Unit 8 lớp 12 Communication

Present your group's ideas to the class. (Trình bày ý tưởng của nhóm bạn đến lớp.)

Guide to answer 

1. In our group we think people should start looking for a job after leaving school at the age of 18. This can be a part-time job or a voluntary one, not necessarily a permanent job. When people start working, they become more responsible for their lives and contribute more to society.

(Nhóm của chúng tôi nghĩ rằng mọi người nên bắt đầu tìm kiếm việc làm sau khi ra trường lúc 18 tuổi. Đây có thể là một công việc bán thời gian hoặc một công việc tự nguyện, không nhất thiết phải là công việc lâu dài. Khi mọi người bắt đầu làm việc, họ trở nên có trách nhiệm với cuộc sống của họ và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.)

2. We all believe that the three most important qualities are reliability, responsibility, and flexibility. Employers really want to find the people who they can rely on. Also, they want their employees to be flexible to adapt well to the ever changing working environment.

(Tất cả chúng tôi đều tin rằng ba phẩm chất quan trọng nhất là độ tin cậy, trách nhiệm và tính linh hoạt. Nhà tuyển dụng thực sự muốn tìm những người mà họ có thể dựa vào. Đồng thời, họ muốn nhân viên của họ linh hoạt để thích nghi tốt với môi trường làm việc luôn thay đổi.)

3. All of the members of my group agree that the necessary skillsforjobseekersare communication, problemsolving,andcollaboration.Whenemployees can communicate with each other, it is easier for them to work together to solve problems.

(Tất cả các thành viên trong nhóm của tôi đều đồng ý rằng những kỹ năng cần thiết cho việc học tập là giao tiếp, giải quyết vấn đề và phối kết hợp. Người lao động có thể liên lạc với nhau, họ dễ dàng làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề.)

1.3. Task 1 Unit 8 lớp 12 Culture

Read the text about the job seeking experiences of Harry, an English school leaver, and decide whether the following statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Đọc đoạn văn về kinh nghiệm tìm kiếm công việc  của Harry, một người Anh vừa mới ra trường, và quyết định xem các nhận định sau đây về là đúng (T), sai (F), hoặc không đề cập đến (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

My name is Harry and I live in Bath, a small beautiful city in the south-west of England. I left school when I was 18, after taking my A levels. My results were not great, but probably high enough for university. However, I am not very academic so I decided not to study for a degree. I thought there would be lots of companies looking for bright school leavers who want to head straight into the world of work through an apprenticeship. Money was also a problem. Although there are tuition loans available and my parents were willing to help me financially, I didn't want to borrow money and then graduate from university with a huge debt.  

I started looking for an apprenticeship and it took me several months to get my first interview. My application was not successful; there were more than 4,000 applicants and only 20 were selected. I realised that apprenticeships were very competitive so I started to look for other jobs. I worked as a barista at coffee shops, I interviewed people on the street, I sold tickets for events, and I was even a human statue at different theme parks and festivals. I was not only enjoying myself, but managed to save more than £2,000. 

Then while I was working at one of the music festivals, I had an idea. Why not start up a mobile catering business? Buying a small trailer didn't require a large investment and finding someone to cook was easy. Now I have a team of 15 people, travel to fantastic events around the country, sell delicious food, and then watch people enjoy it. Although I didn't get my ideal apprenticeship in software development or accountancy, I am a successful young entrepreneur.

Guide to answer 

1-F.  Harry wanted to go to university, but his A level results were too low. (Harry muốn đi học đại học, nhưng kết quả cấp A của anh ta quá thấp.)

2-T. Harry believed that it would be easy to find an apprenticeship because many companies want to recruit bright school graduates. ( Harry tin rằng sẽ dễ dàng tìm được việc học nghề vì nhiều công ty muốn tuyển học sinh mới tốt nghiệp.)

3-NG. Harry was not successful at his first interview because he didn't prepare well for it. (Harry đã không thành công trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình bởi vì anh ấy đã không chuẩn bị tốt cho nó.)

4-F. He stopped applying for apprenticeships when he was offered part-time jobs. (Anh ấy đã đã ngừng xin học nghề khi anh ấy được mời làm việc bán thời gian.)

5-NG. His parents gave him £200 to buy a trailer to start his mobile catering business. (Cha mẹ anh ấy đã cho anh ta 200 bảng để mua một chiếc xe kéo để bắt đầu kinh doanh thức ăn cho gia đình.)

6-T. He now employs 15 people who travel with him to different events in the UK. (Anh ấy hiện thuê 15 người đi cùng anh ấy đến các sự kiện khác nhau ở Anh.) 

Tạm dịch: 

Tên tôi là Harry và tôi sống ở Bath, một thành phố nhỏ xinh đẹp ở phía tây nam nước Anh. Tôi ra trường khi tôi 18 tuổi, sau khi tham gia bậc A. Kết quả của tôi không tuyệt vời, nhưng có lẽ đủ cao để thi đại học. Tuy nhiên, tôi không phải là người học thuật nên tôi quyết định không học lấy bằng cấp. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều công ty tìm kiếm những học sinh trung học sáng giá muốn hướng thẳng vào thế giới công việc thông qua việc học nghề. Tiền cũng là một vấn đề. Mặc dù đã có tiền học phí và cha mẹ tôi đã sẵn sàng giúp tôi về tài chính, tôi không muốn mượn tiền để rồi sau đó tốt nghiệp đại học với một khoản nợ khổng lồ.
Tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm và mất vài tháng để có được cuộc phỏng vấn đầu tiên. Hồ sơ của tôi không thành công; đã có hơn 4.000 người nộp hồ sơ và chỉ có 20 người được chọn. Tôi nhận ra rằng học nghề rất cạnh tranh vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm các công việc khác. Tôi làm việc như một người pha cà phê tại các cửa hàng cà phê, tôi phỏng vấn mọi người trên đường phố, tôi đã bán vé cho các sự kiện, và tôi thậm chí còn làm tượng người tại các công viên và lễ hội khác nhau. Tôi không chỉ nuôi sống bản thân mình mà còn tiết kiệm được hơn 2.000 bảng.

Sau đó, trong khi tôi đang làm việc tại một trong những lễ hội âm nhạc, tôi đã có một ý tưởng. Tại sao không bắt đầu kinh doanh dịch vụ ăn uống? Mua một chiếc xe moóc nhỏ không đòi hỏi một khoản đầu tư lớn và tìm một ai đó để nấu ăn là dễ dàng. Bây giờ tôi có một nhóm 15 người, đi du lịch đến các sự kiện tuyệt vời trên khắp đất nước, bán thực phẩm ngon, và sau đó xem mọi người thưởng thức nó. Mặc dù tôi không có được quá trình học nghề lý tưởng trong phát triển phần mềm hoặc kế toán, nhưng tôi là một doanh nhân trẻ thành công.

1.4. Task 2 Unit 8 lớp 12 Culture

Discuss the following questions with a partner. (Thảo luận các câu hỏi sau đây với một người bạn.)

Do you think you can become successful without a university degree? Do you know any young people who have followed a similar career path in Viet Nam? What can you learn from Harry's job: seeking experience?  (Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thành công mà không có một bằng đại học? Bạn có biết bất kỳ người trẻ, những người đã đi theo một con đường sự nghiệp tương tự tại Việt Nam? Những gì bạn có thể học hỏi từ công việc của Harry: tìm kiếm kinh nghiệm?)

Guide to answer 

I think a degree is a condition that helps you to have a job more easily, but it is not a must. If you want to be successful without any degree, you must be confident and have a firm stuff. The real experience is really important if you want to follow this path. Because start-up requires people to open a new way and make their own decision to succeed. (Tôi nghĩ bằng cấp là điều kiện giúp bạn dễ có việc làm hơn, nhưng không phải là điều kiện bắt buộc. Muốn thành công mà không cần bằng cấp thì bạn phải tự tin và có hành trang vững vàng. Trải nghiệm thực tế thực sự quan trọng nếu bạn muốn đi theo con đường này. Vì khởi nghiệp đòi hỏi mọi người phải mở ra một con đường mới và tự mình quyết định thành công.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 7 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 8 The World Of Work - Communication and Culture chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 12 mới Communication And Culture.

Lời kết

Kết thúc bài học Unit 8 lớp 12 - Communication and Culture, các em cần ghi nhớ các vấn đề liên quan đến công việc và tìm hiểu về công việc của Harry. Qua đó, các em cần suy nghĩ liệu các em có thể thành công nếu không học đại học hay không và nếu có các em dự định sẽ làm gì.

MGID
ON