OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 12 mới Unit 8 Looking Back - Củng cố


Để giúp các em ôn tập các loại câu tường thuật, mời các em tham khảo bài học Unit 8 "The World Of Work" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Looking Back.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Pronunciation

Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress. (Nghe trao đổi sau đây và gạch dưới những từ nhấn mạnh. Sau đó luyện tập chúng với một người bạn, sử dụng nhấn mạnh câu đúng.) 

Click to listen

Guide to answer

1. A: Do you think communication skills are really important?

(Cậu có nghĩ rằng kỹ năng giao tiếp là rất quan trọng không?)

B: Well, some people think they aren't important, but, in fact, they are.

(Vài người nghĩ nó không quan trọng nhưng thực chất là có)

2. A: Can people without a university degree apply for this job?

(Những người không có bằng đại học liệu có thể ứng tuyển cho một công việc không?)

B: Yes, they can.

(Có, họ có thể)

3. A: Should I ask my brother to help me to write the CV?

(Tớ có nên nhờ anh trai giúp tờ viết CV không)

B: Yes, certainly you should.

(Cậu chắc chắn nên làm vậy)

4. A: You haven't been shortlisted for the interview.

(Bạn chưa được vào vòng phỏng vấn)

B: I have been shortlisted for it.

(Tôi đã được vào vòng đó)

1.2. Vocabulary

Underline the correct word in each sentence.  (Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu)  

Guide to answer

1. If you want to get a job, you should look for job (adverts/ CVs).

(Nếu bạn muốn có được một công việc, bạn nên tìm kiếm quảng cáo việc làm. )

2. Don’t forget to read the information about the required skills and qualities to see if you have the (relevant/ reliable) job experience.

(Đừng quên đọc thông tin về các kỹ năng và phẩm chất yêu cầu để xem liệu bạn có kinh nghiệm làm việc có liên quan hay không.)

3. If you (cahnge/ tailor) your CV to suit the job requirements, you can increase your chances of getting an interview.

(Nếu bạn điều chỉnh CV cho phù hợp với yêu cầu công việc, bạn có thể tăng cơ hội vào vòng phỏng vấn.)

4. After the CV screening process, only a small number of (interviewers/ candidates) are invited for a job interview.

(Sau quá trình sàng lọc CV, chỉ có một số ít ứng viên được mời phỏng vấn việc làm.)

5. The new (employee/ employers) is usually confirmed after a period of probation.

(Nhân viên mới thường được nhận sau một thời gian thử việc.)

1.3. Grammar

Turn the following sentences into repor speech, using the reporting verbs in the box.  (Chuyển các câu sau đây sang câu tường thuật, sử dụng các động từ tường thuật trong hộp.)

1. Mike: “How long will it take you to finish writing your CV, Mira?' 

(Mike: Bao giờ chị mới viết xong CV vậy, Mira?)

2. Mira. 'I think I will need another two hours.' 

(Mira: Chị nghĩ mình sẽ cần thêm 2 tiếng nữa)

3. Mike. 'Try to finish it by 4 p.m so that you can come and watch the football match' 

(Mike: Chị cô làm xong trước 4 giờ đi để mà chị có thể đến để xem trận bóng đá)

4. Mira. 'That'll give me only an hour!' 

(Mira: Như vậy thì chị chỉ còn có 1 tiếng nữa thôi)

5. Mike. 'Come on, just write it quickly.' 

(Mike: Thôi mà, chị viết nhanh lên)

6. Mira. 'Sorry, I won't be able to leave the house before 4 p.m. because I want to write a very impressive CV.' 

(Mira: Xin lỗi, chị sẽ không thể rời nhà trước 4 giờ được bởi vì chị muốn viết một CV thật ấn tượng)

7. Mike: But you never come and see me play.' 

(Mike: Nhưng chị chưa bao giờ đến xem em chơi cả)

8. Mira. 'I'll come to your next match. I promised '

(Mira: Lần tớ chị sẽ tới xem. Chị hứa!)

Guide to answer

1. Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV.

(Mike hỏi Mira phải mất bao lâu nữa cô ấy mới viết xong CV)

2. Mira informed him that she would need another two hours.

(Mira thông báo với cậu ấy rằng cô ấy sẽ cần thêm 2 tiếng nữa)

3. Mike encouraged/urged her to try and finish it by 4 p.m so that she could come and watch the football match.

(Mike khuyến khích cô ấy cố gắng và hoàn thành trước 4 giờ để cô ấy có thể tới xem trận bóng đá)

4. Mira exclaimed that would give her only an hour.

(Mira la lên rằng như vậy mình chỉ còn có 1 tiếng nữa thôi)

5. Mike urged her to write it quickly.

(Mike giục cô ấy viết nhanh lên)

6. Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV.

(Mira từ chối rời nhà trước 4 giờ được bởi vì cô ấy muốn viết một CV thật ấn tượng)

7. Mike complained that she never came and saw him play.

(Mike phàn nàn rằng cô ấy chưa bao giờ đến xem cậu chơi)

8. Mira promised to come to his match/that she would come to his next match.

(Mira hứa sẽ tới xem trận đấu tới của cậu ấy)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Looking Back Unit 8 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 8 The World Of Work - Looking Back chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 12 mới Looking Back.

Lời kết

Kết thúc bài học Unit 8 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Looking Back, các em học sinh cần ghi nhớ:

- Cách phát âm: các từ được nhấn (trường hợp ngoại lệ)

- Các từ vựng: advert, relevant, CV, tailor, interviewer, candidate, employee, employer

- Ngữ pháp:

Câu tường thuật là loại câu gián tiếp dùng để thuật lại lời nói hoặc một câu chuyện của một người khác.

+ Loại 1: Câu tường thuật của câu phát biểu

Cấu trúc: S + say(s)/ said hoặc tell/ told + (that) + S + V

Ex: She said, “I have seen that girl” → She said she had seen that girl.

+ Loại 2: Câu tường thuật dạng câu hỏi

Câu tường thuật dạng câu hỏi gồm có 2 loại đó là câu hỏi Yes/No question và Wh-Question

Yes/No Question: là dạng câu hỏi đơn giản trong tiếng anh, thường bắt đầu bắt động từ TOBE hoặc trợ động từ

Cấu trúc: S + asked (+object) + if/ whether + subject + V

Ex: He said, “Do you like strawberry?” → He asked me if/whether I like strawberry. 

Wh-Question là loại câu bắt đầu bắt các từ nghi vấn như Who, When, What,…

Cấu trúc: S + asked (+Object) + What/ When/… + S +V

Ex: My mother said, ‘What time do you go to the bed?’ → My mother want to know what time I go to the bed.

Lưu ý: Thì trong lời câu tường thuật được lùi về trước so với câu trực tiếp

MGID
ON