OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 12 mới Unit 4 Speaking - Hội thoại


Để giúp các em tìm hiểu về lợi ích và tác hại của mạng xã hội và đề ra các biện pháp điều chỉnh để sử dụng nó hợp lý, mời các em tham khảo bài học Unit 4 "The Mass Media" Tiếng Anh lớp 12 mới phần Speaking.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Talking about social netwoking (Nói về mạng xã hội) 

1.1. Task 1 Unit 4 lớp 12 Speaking 

Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner.  (Hoàn thành cuộc trò chuyện sau đây, bằng cách sử dụng câu trong hộp. Sau đó, luyện tập nó với một người bạn.) 

Guide to answer

1-e     2-c     3-d      4-b     5-f      6-a  

Ann: Do you have any accounts on Facebook or Twitter, Ninh?

Ninh: Yes. But I closed it already.

Ann: Oh, really? How come?

Ninh: Well, someone hacked it last month.

Ann: Why don't you open a new one?

Ninh: Because I'm busy to prepare for the exam at the end of the school year.

Ann: Oh, I see. However, it's fun to share with our friends our work and feelings sometimes.

Ninh: I know. But I used to be distracted from my work when I got on the Net.

Ann: How many hours a day did you spend on the Net?

Ninh:  Er... Most of my day!

Ann: What did you do then?

Ninh: I updated my profiles, shared my photos and videos with my friends, and I also read others’ profiles miles away.

Ann: Well, it really took a lot of time for these things!

Ninh: You're right. But no more. Now I have to focus on the coming exam.

Tạm dịch

Ann: Bạn có tài khoản nào trên Facebook hay Twitter, Ninh?

Ninh: Có. Nhưng tôi đã đóng nó rồi.

Ann: Oh, thật sao? Sao lại vậy?

Ninh: Vâng, ai đó đã tấn công nó vào tháng trước.

Ann: Tại sao bạn không mở một cái mới?

Ninh: Bởi vì tôi bận chuẩn bị cho kì thi cuối năm.

Ann: Oh, tôi hiểu. Tuy nhiên, sẽ rất vui khi thỉnh thoảng chia sẻ với bạn bè của chúng ta công việc và cảm xúc của chúng ta.

Ninh: Tôi biết. Nhưng tôi đã từng bị phân tâm trong công việc của tôi khi tôi lên mạng.

Ann: Bạn đã dùng bao nhiêu giờ trong ngày?

Ninh: Ờ, hầu hết thời gian của tôi!

Ann: Bạn đã làm gì sau đó?

Ninh: Tôi đã cập nhật hồ sơ, chia sẻ ảnh và video của tôi với bạn bè, và tôi cũng đọc hồ sơ của người khác.

Ann: Đúng vậy, nó thực sự mất rất nhiều thời gian cho những điều này!

Ninh: Bạn nói đúng. Nhưng không còn nữa. Bây giờ tôi phải tập trung vào kỳ thi sắp tới.

1.2. Task 2 Unit 4 lớp 12 Speaking  

Put the following opinions about using social networks in the appropriate box. Add yours if they are different. (Đặt những ý kiến sau đây về việc sử dụng các mạng xã hội trong hộp thích hợp. Thêm của bạn nếu chúng khác nhau.)

Guide to answer:

Positive opinions: 2,4,5

Negative opinions: 1,3,6

Tạm dịch: 

1. Nó khiến bạn làm bài tập về nhà ít hơn và dành ít thời gian với những người bạn và gia đình.

2. Nó giúp bạn giữ liên lạc với những người bạn và gia đình bất cứ lúc nào.

3. Nó lãng phí thời gian của bạn.

4. Nó giúp bạn chia sẻ cảm xúc và công việc với những người bạn của bạn.

5. Nó giúp bạn kết bạn với nhiều người.

6. Nó khiến bạn tò mò về cuộc sống của người khác.

1.3. Task 3 Unit 4 lớp 12 Speaking  

Work in pairs. Have a similar conversation as the one in 1, discussing the advantages and disadvantages of using social networks and how you use them. Use the ideas in 2. (Làm việc theo cặp. Tạo một cuộc trò chuyện tương tự như phần 1, thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng các mạng xã hội và cách bạn sử dụng chúng. Sử dụng ý tưởng trong 2.)

Guide to answer

A: Do you have any accounts on Facebook or Twitter, Ninh?

B: Yes. I have accounts on Facebook .

A: Oh, really?

B: Well.

A: What do you think is the advantages of using facebook?

B: I think it help me keep in touch with friends and family any time, make friends with people miles away .

A: Oh, I see. However, it also has disadvantage. What do you think about it? .

B: I know. It makes me do homework less and spending less time with friends and family. And it wastes my time.

A: How many hours a day did you spend on the Net?

B: Err... Most of my day !

A: What did you do then?

B: I updated my profiles, shared my photos and videos with my friends, and so on .

A: Well, it really took a lot of time for these things!

Tạm dịch

A: Bạn có tài khoản nào trên Facebook hay Twitter?

B: Vâng. Tôi có tài khoản trên Facebook.

A: Oh, thực sự?

B: Vâng.

A: Bạn nghĩ gì về lợi ích của việc sử dụng facebook?

B: Tôi nghĩ rằng nó giúp tôi giữ liên lạc với bạn bè và gia đình bất cứ lúc nào, kết bạn với những người ở xa.

A: Ồ, tôi hiểu. Tuy nhiên, nó cũng có bất lợi. Bạn nghĩ gì về nó? .

B: Tôi biết. Nó làm cho tôi làm bài tập về nhà ít hơn và dành ít thời gian hơn cho bạn bè và gia đình. Và nó lãng phí thời gian của tôi.

A: Bạn đã dành bao nhiêu giờ trong ngày?

B: Err ... Hầu hết thời gian của tôi!

A: Bạn đã làm gì sau đó?

B: Tôi đã cập nhật hồ sơ, chia sẻ ảnh và video của tôi với bạn bè, v.v ...

A: Vâng, thực sự mất rất nhiều thời gian cho những điều này!

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 4 lớp 12 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài học phần Unit 4 The Mass Media - Speaking​ chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 12 mới Speaking.

Lời kết

Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, tập tạo một đoạn hội thoại tương tự mẫu nói về thuận lợi và bất lợi của việc sử dụng mạng xã hội; đồng thời rèn luyện kĩ năng nói.

MGID
ON