OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 14 lớp 12 Vocabulary - Từ vựng International Organizations


Bài học Unit 14 International Organizations - Vocabulary tổng hợp toàn bộ từ vựng Unit 14 về chủ đề các tổ chức quốc tế. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 14 Lớp 12

appalled (adj): bị choáng  

appeal [ə'pi:l] (v): kêu gọi

dedicated ['dedikeitid] (adj): tận tụy, cống hiến

disaster-stricken (adj): bị thiên tai tàn phá

epidemic [,epi'demik] (n): bệnh dịch

hesitation [,hezi'tei∫n] (n): sự do dự

initiate [i'ni∫iit] (v): khởi đầu

tsunami [tsu'na:mi] (n): sóng thần

wash (away) (v): quét sạch  

wounded ['wu:ndid] (adj): bị thương

soldier ['souldʒə] (n): người lính

delegate ['deligit] (n): người đại diện

convention [kən'ven∫n] (n): hiệp định

federation [,fedə'rei∫n] (n): liên đoàn

emergency [i'mə:dʒensi] (n): sự khẩn cấp

temporary ['temprəri] (adj): tạm thời, lâm thời

headquarters (HQ) ['hed'kwɔ:təz] (n): sở chỉ huy

colleague [kɔ'li:g] (n): bạn đồng nghiệp

livelihood ['laivlihud] (n): cách kiếm sống

arrest [ə'rest] (v): bắt giữ

aim [eim] (v): nhắm

relief [ri'li:f] (n): sự trợ giúp

comprise [kəm'praiz] (v): gồm có,bao gồm

impartial [im'pɑ:∫əl] (adj): công bằng, vô tư

neutral ['nju:trəl] (n): nước trung lập

relieve [ri'li:v] (v): an ủi

peacetime ['pi:staim] (n): thời bình

agency ['eidʒənsi] (n): cơ quan, tác dụng

stand for: là chữ viết tắt của cái gì.., tha thứ  

stand in :đại diện cho

objective [ɔb'dʒektiv] (adj): (thuộc) mục tiêu

potential [pə'ten∫l] (adj)/ (n): tiềm năng

advocate (v): biện hộ

humanitarian (adj): nhân đạo

exploitation [,eksplɔi'tei∫n] (n): sự khai thác

abuse [ə'bju:s] (v)/(n): lạm dụng

symbol ['simbəl] (n): biểu tượng

catastrophe (n): thảm hoạ

approximately [ə'prɔksimitli] (adv): khoảng chừng

vulnerable (adj): có thể bị tổn thương

smallpox ['smɔ:lpɔks] (n): bệnh đậu mùa

endorse [in'dɔ:s] (v): xác nhận

campaign (n): chiến dịch

influenza [,influ'enzə] (n): bệnh cúm

focused ['foukəst] (adj): điều tiêu

analysis (n): sự phân tích

WTO (World Trade Organization) [wə:ld] [treid] [,ɔ:gənai'zei∫n]: tổ chức thương mại thế giới

UN (United Nations) [ju:'naitid] ['nei∫n]: Tổ chức Liên Hiệp Quốc

UNICEF (United Nations Children's Fund): Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc

WHO (World Health Organization) [wə:ld]  [hel] [,ɔ:gənai'zei∫n]: tổ chức y tế thế giới

WWF (World Wildlife Fund) [wə:ld]['waildlaif][fʌnd]: Quỹ quốc tế bảo vệ động vật hoang dã

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome): hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA

Bài tập minh họa

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Under the global "health for all" strategy, WHO (the World Health Organization) and its members have placed special emphasis (1) _____ the developing countries. Nevertheless, the benefits of WHO's international health work are benefited by all countries, including the most developed ones. For example, all nations have benefited from their contributions to the WHO programs that led to the global (2) _____ of smallpox and to better and cheaper ways of controlling tuberculosis.

(3) _____ is a key word in WHO's programs. The organization believes that immunization, (4) _____ prevents the six major diseases of childhood-diphtheria, measles, poliomyelitis, tetanus, tuberculosis, and whooping cough-should be (5) _____ to all children who need it. WHO is leading a worldwide campaign to provide effective immunization for all children in (6) _____ with UNICEF. Provision of safe drinking water for all is one of the objectives of the International Drinking Water Supply and Sanitation Decade proclaimed by the UN General Assembly in 1980 and (7) _____ by WHO. WHO is also active in international efforts to combat the diarrheal diseases, killers of infants and young children. The widespread introduction of oral rehydration salts, together with improved drinking water supply and sanitation will greatly reduce childhood mortality from diarrhea.

WHO's program for primary health (8) _____ comprises eight essential elements:

  1. education concerning prevalent health problems and the methods of preventing and controlling them;
  2. promotion of food supply and proper nutrition;
  3. maintenance of (9) _____ adequate supply of safe water and basic sanitation;
  4. provision of maternal and child health care, including family planning;
  5. immunization against the major (10) _____ diseases;
  6. prevention and control of locally endemic diseases;
  7. appropriate treatment of common diseases and injuries; and
  8. provision of essential drugs.

These eight elements were defined in the Declaration of Alma-Ata, which emerged from the International Conference, on Primary Health Care in 1978.

1. a. on                                  b. in                             c. for                            d. with

2. a. campaign                       b. spread                      c. eradication             d. epidemic

3. a. Prevent                           b. Prevention             c. Preventable               d. Prevented

4. a. whom                            b. whose                       c. that                           d. which

5. a. prepared                         b. concerned                c. interested                 d. available

6. a. organization                   b. establishment             c. cooperation            d. protection

7. a. supported                     b. related                      c. treated                      d. attracted

8. a. attention                         b. care                          c. medicine                  d. danger

9. a. a                                    b. an                            c. the                            d. Ø

10. a. infect                              b. infected                    c. infectious                d. infection

Key

1. a. on                                  b. in                             c. for                            d. with

2. a. campaign                       b. spread                      c. eradication             d. epidemic

3. a. Prevent                           b. Prevention             c. Preventable               d. Prevented

4. a. whom                            b. whose                       c. that                           d. which

5. a. prepared                         b. concerned                c. interested                 d. available

6. a. organization                   b. establishment             c. cooperation            d. protection

7. a. supported                     b. related                      c. treated                      d. attracted

8. a. attention                         b. care                          c. medicine                  d. danger

9. a. a                                    b. an                            c. the                            d. Ø

10. a. infect                              b. infected                    c. infectious                d. infection

ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 14 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 14 International Organizations - Vocabulary chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề các tổ chức quốc tế. Để mở rộng vốn từ vựng liên quan đến đề tài các tổ chức quốc tế mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 14 lớp 12 Vocabulary.

Câu 6 - Câu 15: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Language Focus Unit 14 Lớp 12

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 15 Women In Society - Reading kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

MGID
ON