OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 14 lớp 12 Listening - Bài nghe International Organizations


Bài học Unit 14 International Organizations phần Listening giúp các em luyện kỹ năng nghe và chọn đáp án đúng, điền thông tin còn thiếu thông qua nội dung về tổ chức quốc tế UN.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 14 Lớp 12

Work in pairs. Look at the picture. Ask and answer the question. What do you know about the organization in the picture? (Làm việc theo cặp. Nhìn hình. Hỏi và trả lời câu hỏi. Em biết gì về tổ chức trong hình?)

Guide to answer

 • A. What do you know about the building on the picture?
 • B. It's the headquarters of the United Nations in New York.
 • A. That's right. When and where was it established?
 • B. It was established in San Francisco, USA, in 1945 when World War II ended.
 • A. How many countries were Ihc UN first comprised of?
 • B. 51 countries.
 • A. What was the UN established for?
 • B. It was established for the world peace, friendly relations among nations and defense of human rights.

2. While You Listen Unit 14 Lớp 12

2.1. Unit 14 Listening Task 1

Listen to the first part of the passage and circle the best answer A, B,C or D to the following questions.

(Nghe phần đầu của đoạn văn và khoanh câu trả lời đúng nhất A,B, C hoặc D cho những câu hỏi sau.)

1. When was the UN established? (UN được thành lập khi nào?)

A.   In 1954                  B. In 1459          C. In 1945              D. In 1594

2. What was not mentioned as one of the world situations when the UN were established? (Bối cảnh thế giới nào không được đề cập đến khi UN được thành lập?)

A.   World War II ended.

B.   Millions of people died.

C. Destructions were found everywhere.

D. Many people became homeless.

3. How many main goals were set by the UN? (Có bao nhiều mục tiêu được thiết lập bởi UN?)

A.   2              B. 3         C. 4         D. 5

Guide to answer

1. C   2.D   3.C

2.2. Unit 14 Listening Task 2

Listen to the second part of the passage and fill in the missing words.

(Nghe phần hai của đoạn văn và điền những từ thiếu.)

 • All members are equal.
 • All members promise to (1)…………in a peaceful way.
 • No member will use force against another member.
 • All members will help (2)………….in its actions.
 • The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international peace.

Obviously, the United Nations has not been completely successful (3)……….There have been several wars since 1945. However, the organisation has helped bring peace to some countries that were (4)………... It has helped people who left their countries because of wars. It has helped brine (5)………..to colonies.

Guide to answer

 • All members are equal.
 • All members promise to (1) solve international problems in a peaceful way.
 • No member will use force against another member.
 • All members will help (2) the UN in its actions.
 • The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international peace.

Obviously, the United Nations has not been completely successful (3) in its goals. There have been several wars since 1945. However, the organisation has helped bring peace to some countries that were (4) at war. It has helped people who left their countries because of wars. It has helped bring (5) independence to colonies.

3. After You Listen Unit 14 Lớp 12

Work in groups. List as many as possible the names of the international organizations you've known so far.

(Làm việc theo nhóm. Liệt kê danh sách tên những tổ chức quốc tế càng nhiều càng tốt)

A: Do you know the names of international organizations?

B: Sure. It's FAO.

C: What does ii stand for?

B: It’s Food and Agriculture Organization.

B: Another one is UNESCO. It's the United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization).

A: I know one more. It’s WB (the World Bank).

C: It’s ILO (International Labour Organization).

B: It’s IAEA (International Atomic Energy Agency).

A: And it’s IMF (International Monetary Fund).

C: It's UNHCR, (the United Nations High Commissioner for Refugee).

D: It’s WTO (World Trade Organization).

4. Tapescript Listening Unit 14 Lớp 12

In 1945 leaders from 51 countries met in San Francisco, California and organized the United Nations (often called the UN). World War II had just ended. Millions of people had died, and there was destruction everywhere.

People hoped they could build a future of world peace through this new organization.

The United Nations has four main goals and purposes.

 1. To work together for international peace and to solve international problems;
 2. To develop friendly relations among nations;
 3. To work together for human rights for everyone of all races, religions, languages, and of both sexes; and
 4. To build a centre where nations can work together for these goals. Today, almost every country in the world is a member of the UN. Each country has signed an agreement that says:
 • All members are equal.
 • All members promise to solve international problems in a peaceful way.
 • No member will use force against another member.
 • All members will help the UN in its actions.
 • The UN will not try to solve problems within countries except to enforce international peace.

Obviously, the United Nations has not been completely successful in its goals. There have been several wars since 1945. However, the organisation has helped bring peace to some countries that were at war. It has helped people who left their countries because of wars. It has helped bring independence to colonies.

Phần dịch bài nghe Unit 14 Lớp 12

Năm 1945 các nhà lãnh đạo đến từ 51 quốc gia đã gặp nhau tại San Francisco, California và thành lập nên Liên hợp quốc (thường gọi là LHQ). Thế chiến II vừa kết thúc. Hàng triệu người đã chết, ở khắp mọi nơi đều đã bị phá hủy.

Mọi người hy vọng họ có thể xây dựng một tương lai hòa bình thế giới thông qua tổ chức mới này.

Liên Hiệp Quốc có bốn mục tiêu:

 • Hợp tác vì hoà bình quốc tế và giải quyết các vấn đề quốc tế;
 • Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia;
 • Làm việc cùng nhau vì nhân quyền cho tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và cả hai giới;
 • Xây dựng một trung tâm nơi các quốc gia có thể làm việc cùng nhau cho những mục tiêu này.

Ngày nay, hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều là thành viên của LHQ. Mỗi quốc gia đã ký một thỏa thuận nói rằng:

 • Tất cả các thành viên đều bình đẳng.
 • Tất cả các thành viên hứa sẽ giải quyết các vấn đề quốc tế một cách hòa bình.
 • Không một thành viên nào sử dụng vũ lực chống lại một thành viên khác.
 • Tất cả các thành viên sẽ giúp LHQ trong hành động của mình.
 • LHQ sẽ không cố gắng giải quyết các vấn đề ở các nước ngoại trừ việc thực thi hòa bình quốc tế.

Rõ ràng, LHQ đã không hoàn toàn thành công trong các mục tiêu của mình. Đã có nhiều cuộc chiến tranh từ năm 1945. Tuy nhiên, tổ chức đã giúp mang lại hòa bình cho một số nước đang chiến tranh. Nó đã giúp những người rời khỏi đất nước của họ vì chiến tranh. Nó đã giúp mang lại sự độc lập cho các thuộc địa.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 14 Lớp 12. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 14 lớp 12 Listening.

6. Hỏi đáp Listening Unit 14 Lớp 12

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 14 International Organizations - Listening chương trình Tiếng Anh lớp 12 về chủ đề các tổ chức quốc tế. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới  Unit 14 International Organizations - Writing kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 12 HỌC247

MGID
OFF