RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 8 lớp 10 Speaking - Hội thoại The story of my village


Bài học Speaking Unit 8 Lớp 10 - The story of my village hướng dẫn các em thực hành nói về kế hoạch cải thiện cuộc sống ở vùng nông thôn và những kết quả khả thi nhất có thể đạt được.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Unit 1 Lớp 10 Speaking Task 1

The villagers of Ha Xuyen are discussing plans to improve their life in the village. Match each of the plans with its possible result. (Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận các kế hoạch để cải thiện cuộc sống của họ trong làng. Ghép mỗi kế hoạch với kết quả có thể có của nó.)

Plans Possible results

1. widen the roads

2. raise and resurface the roads

3. build a football ground

5. grow cash crops

6. build a bridge over the canal

7. build a new school

a. children have better learning conditions

b. cars and lorries can get to the village

c. villagers have a shorter way to town

d. people's health is looked after

e. young people can play sports

f. people can export the crops and have more money

g. roads will not be muddy and flooded after it rains, 

and people get around more easily

 

Guide to answer

1. b

2. g

3. d

4. e

5. f

6. c

7. a

2. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 2

The villagers are discussing their plans. Read and practise the conversation in groups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và luyện tập bài hội thoại theo từng nhóm ba người.)

  • Hướng dẫn dịch

​A: Tôi biết điều gì chúng ta nên làm trước tiên. Chúng ta nên mở rộng đường xá.

B: Ý kiến hay! Nếu đường xá được mở rộng xe du lịch và xe tải có thể đến làng của chúng ta.

C: Vâng. Và nếu xe tải có thể đến làng, chúng ta sẽ không phải chở những hàng nông sản nặng nề bằng xe bò đến thành phố.

A: Và chúng ta nên nâng cao và trải lại mặt đường.

B: Nếu chúng ta nâng cao và trải lại mặt đường, chúng sẽ không bị ngập và lầy lội khi trời mưa.

C: Và dân làng sẽ cũng có thể đi đó dễ dàng hơn.

3. Unit 8 Lớp 10 Speaking Task 3

Work in groups. Continue the conversation, using the ideas in the table in Task 1. Add some more possible results if you like. (Làm việc theo nhóm. Tiếp tục hội thoại, sử dụng các ý trong bảng ở Bài tập 1. Và thêm vào một vài kết quả có thể xảy ra nếu bạn thích.)

Guide to answer

A: Next we should build a new school.

B: It's a good idea. If we build a new school, our children can have a better learning place.

C: OK. And I think we should also buy more modern equipment for the school. With the help of equipment, our children can get better learning conditions.

D: And we ought to build a medical centre.

A: I completely agree to this idea. If we build a medical centre, the villagers' health can be easily and quickly looked alter. We're no longer afraid of taking much time to get to the town hospital every time we unluckily get ill.

 
 

Trên đây là nội dung bài học thực hành hội thoại Speaking Unit 8 tiếng Anh lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tập tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA