RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 8 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp The story of my village


Bài học Language Focus Unit 8 Lớp 10 - The story of my village hướng dẫn các em ôn tập câu tường thuật và câu điều kiện loại 1 đã được học ở chương trình lớp dưới. Hi vọng bài học giúp các em củng cố và mở rộng kiến thức về điểm ngữ pháp này.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Pronunciation Language Focus Unit 8 Lớp 10

Phát âm /aʊ/ - /əʊ/

2. Grammar Language Focus Unit 8 Lớp 10

2.1. Reported Speech: statements (Câu tường thuật: câu kể)

Câu tường thuật là câu thuật lại một cách gián tiếp lời của người khác. Muốn chuyển từ câu kế (statement) trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta phải xem xét một số vấn đề sau:

 • Một số thay đổi về thì (Tense changes):

+ Nếu động từ tường thuật (reporting verb) của câu ờ thì quá khứ thì phải lùi động từ chính về quá khứ một bậc khi chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect reported speech) theo quy tắc sau:

Direct Speech Reported Speech
 • Present simple

Tom said, "I never eat meat.”

 • Present progressive

He said, 'I'm waiting for Ann.”

 • Present perfect

She said, "I've seen this film. "

 • Present perfect progressive

Andrew said, "I've been learning Chinese for 5 years. "

 • Past simple

They said, 'We came by car.'

 • Past Progressive

He said, "I was sitting in the park at 8 o'clock”.

 • Future simple

Judy said, "I'll phone you.”

 • Future progressive

He said, "I'll be playing golf at three o'clock tomorrow.”

 • Modal verbs

Can

She said, "You can sit here.”

May

Claire said, "I may go to Bali again.”

Must

He said,”I must finish this report.”

 • Past simple

Tom said he never ate meat.

 • Past progressive

He said he was waiting for Ann.

 • Past perfect

She said she had seen that film.

 • Past perfect progressive

Andrew said he had been learning Chinese for 5 years.

 • Past simple/ Past perfect

They said they came/ had come by car.

 • Past progressive/Past perfect progressive

He said he was sitting/ had been sitting in the park at 8 o'clock.

 • Future in the past

Judy said she would phone me.

 • Future progressive in the past

He said he would be playing golf at three o'clock the following day.

 • Modals in the past

Could

She said we could sit there.

Might

Claire said she might go to Bali again.

Must/ Had to

He said he must/ had to finish theatre.

 

 • Đổi một số tính từ chỉ định và trạng từ hoặc cụm trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian.

this

these

here

now

today

tonight

yesterday

the day before yesterday

tomorrow

the day before tomorrow

ago

this week

last week

that

those

there

then

that day

that night

the day before; the previous day

two days before

the day after; the next/ following day

two days after

before

that week

the week before; the previous week

 

2.2. Conditional sentences type 1 (Câu điều kiện loại 1)

 • Khái niệm về câu điều kiện loại 1
  • Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.
  • Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
 • Cấu trúc - Công thức câu điều kiện loại 1

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có).

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.

 • Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
 • Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn. Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh đó.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

 • Cách dùng câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

3. Exercise Language Focus Unit 8 Lớp 10

3.1. Unit 8 Lớp 10 Language Focus Exercise 1

Report these statements, using the verbs suggested. (Hãy tường thuật những câu này, sử dụng động từ cho sẵn.)

1. "Our lives have changed a lot thanks to the knowledge our children brought home."

2. "I'm going to Ho Chi Minh City soon."

3. "The film will be interesting."

4. "I can't help you because I have too much to do."

5. "Anne has written Jim a letter."

6. "It took me three hours to get here because the roads were muddy and slippery."

7. "I think it's a crazy idea. It won't work."

8. "Breakfast is served between 7:00 and 9:00."

Guide to answer

1. An old farmer said (that) their living had changed a lot thanks to the knowledge their children had brought home.

2. She said (that) she was going to Ho Chi Minh city soon.

3. I thought (that) the film would be interesting.

4. She said (that) she couldn't help him/ her/ me because she had too much to do.

5. Rick told me (that) Ann had written Jim a letter.

6. He told me (that) it took him three hours to get there because the roads were muddy and slippery.

7. She said (that) she thought it was a crazy idea and that it wouldn't work.

8. He announced (that) breakfast was served between 7:00 and 9:00.

3.2. Unit 8 Lớp 10 Language Focus Exercise 2

Complete the sentences, using the correct form of say, tell or talk. (Hoàn thành các câu, sử dụng dạng đúng của say, tell hoặc talk.)

1. Jack ______ me that he was enjoying his new class.

2. Tom ______ it was a nice restaurant, but I didn't like it very much.

3. The doctor ______ that I would have to rest for at least one week.

4. My anunt ____ us that she wouldn't be able to come the next weekend.

5. At the meeting the teacher ______ about the problems our school had.

Guide to answer

1. told 2. said 3. said 4. told 5. talked

3.3. Unit 8 Lớp 10 Language Focus Exercise 3

Look at what Ha Anh hopes will happen in the future. Make sentences, using If ...., ... will ... . (Hãy xem những gì Hà Anh hi vọng sẽ xảy ra trong tương lai. Dựng các câu, sử dụng If ...., ... will ... )

Guide to answer

If I don't go out so much, I will do more homework.

If I do more homework, I'll pass my exam.

If I pass my exam, I'll go to medical centre.

If I go to medical college, I'll study medicine.

If I study medicine, I'll become a doctor.

If I become a doctor, I'll be able to cure diseases and help sick people.

3.4. Unit 8 Lớp 10 Language Focus Exercise 4

Put when or if into each gap. (Điền when hoặc if vào mỗi chỗ trống.)

1. ________ there is a good programme on TV tonight, I'll watch it.

2. ________ I go home tonight, I'll have a bath.

3. My family will go to the beach for our holiday _______ we have enough money.

4. ________ it's a nice day tomorrow, we'll go swimming.

5. I'll lend you my book _____ I finish reading it.

Guide to answer

1. If 2. When 3. if 4. If 5. when

 
 

Bài tập minh họa

Turn each direct speech statement into indirect speech with tense changes

1. 'I like your coat, I'm looking for one like that myself.'

    She told me _____________________________________________________________

2. 'Careful! You'll fall through the ice.'

    I warned him ___________________________________________________________      

3.  'You must be home by 9 o'clock.'

     She said _________________________________________________________________

4. 'John left here an hour ago.'

    She told me _____________________________________________________________

Key

1. She told me she liked my coat, she was looking for one like that herself.

2. I warned him to fall through the ice.

3. She said I had to be home by 9 o'clock.

4. She told me John had left there an hour before.

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 8 Lớp 10

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Language Focus Unit 8 tiếng Anh lớp 10, để củng cố nội dung bài học ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 8 lớp 10 Language Focus

Câu 2 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có phần nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

YOMEDIA