OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Test Yourself C Unit 7 - 8 lớp 10


Bài học Test Yourself C Tiếng Anh lớp 10 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp bài 7 và bài 8 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation - Grammar & Writing.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Listening Trang 91

A. Listen to what Sheila Brooks says about her village and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe những gì Sheila Brooks nói về ngôi làng của cô ấy và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

1. Sheila lives in a small village near Henfield.

2. Villagers have to queue in shops or banks.

3. The village is always kept clean. 

4. There's no heavy traffic, so the air is clean, too.

5. Villagers are very friendly and helpful.

Guide to answer

1. F

2. F

3. T

4. F

5. T

B. Listen again and fill each blank with the word you hear. (Nghe lại và điền vào chỗ trống từ mà bạn nghe được.)

There (1) _______ many things I don't like about Henfield. One thing is that there's not much to do in the (2) _______ - we haven't got any (3) ______ or (4)______. Another problem is that people always talk about each other and everyone (5)_______ what everyone is doing.

Guide to answer

(1) aren't (2) evenings (3) cinemas (4) theaters (5) knows

  • Tapescript Listening Test Yourself C 

I live in a small village called Henfield - there are about 500 people here. I love it because it's quiet and life is slow and easy. You never have to queue in shops and banks. The village is clean - people look after it and don't throw their rubbish in the streets. The air is also clean because there's not much heavy traffic. It's much more friendly here than in a city. Everyone knows everyone and if someone has a problem, there are always people who can help.

There aren't many things I don't like about Henfield. One thing is that there's not much to do in the evenings - we haven't got any cinemas or theatres. Another problem is that people always talk about each other and everyone knows what everyone is doing. But I still prefer village life to life in a big city.

2. Reading Trang 91 - 92

  • Read the passage, and then answer the questions that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó trả lời các câu hỏi theo sau.)

1. Why is TV a convenient and cheap source of entertainment? (Tại sao truyền hình lại là một nguồn giải trí tiện lợi và rẻ tiền?)

2. What can people see on TV? (Người ta có thể xem gì trên truyền hình?)

3. Why is the TV viewer completely passive? (Tại sao người xem truyền hình là hoàn toàn thụ động?)

4. What will happen if we get to like watching TV too much? (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quá thích xem tivi?)

5. Is TV good or bad? (Truyền hình là tốt hay xấu?)

Guide to answer

1. TV is a convenient and rather cheap source of entertainment because people can sit comfortably at home to see plays, films of every kind, and they don't have to pay for expensive seats at the theatre or in the cinema.

2. People can see plays, films of every kind, political discussions and the latest exciting football matches.

3. The TV viewer is completely passive because he needs to do nothing, he doesn't even use his legs.

4. If we get to like watching TV too much, it will dominate our lives and we won't have time to talk to each other and do other things.

5. That TV is good or bad depends on people.

  • Bài dịch Reading Test Yourself C Unit 7 - 8 

Ngày nay truyền hình đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người đến nỗi rất cần thiết cho chúng ta cân nhắc xem liệu truyền hình có lợi hay có hại.

Trước hết truyền hình là nguồn giải trí không những thuận tiện mà còn rẻ tiền. Ví dụ, với một gia đình bốn người thì việc ngồi ở nhà thoải mái xem tivi thì vừa thuận tiện hơn và rẻ liền hơn là đi xem ở ngoài. Họ không cần phải đi lại. Họ cũng không phải trả tiền để có chỗ ngồi ở nhà hát hay rạp chiếu phim. Điều họ phải làm là bấm nút tivi là có thể xem kịch, xem phim đủ mọi thể loại, đó là chưa kể đến những buổi bình luận chính trị và những trận bóng đá sôi động gần đây nhất. Tuy nhiên, một số người xem tivi chẳng cần phải làm gì cả. Họ thậm chí không phải động chân, động tay. Họ không có sự lựa chọn. Họ hoàn toàn thụ động vì mọi thứ đã bày ra trước mắt. Truyền hình thông báo cho chúng ta biết các sự kiện đang diễn ra, những phát triển mới nhất về khoa học và chính trị, và trình chiếu cho chúng ta vô số các chương trình. Người ta cũng có thể xem các hình ảnh về những đất nước xa xôi nhất, các phong tục kỳ lạ nhất ngay tại phòng khách. Tuy nhiên, đây lại là một mối nguy cơ. Chúng ta quá thích xem tivi đến nỗi nó bắt đầu ngự trị cuộc sống của chúng ta, và chúng ta không còn thời gian để trò chuyện cùng nhau và làm những việc khác.

Có nhiều tranh luận ủng hộ cũng như phản đối truyền hình. Tôi cho rằng chúng ta phải hiểu bản thân truyền hình không tốt cũng chẳng xấu. Truyền hình tốt hay xấu là do chúng ta tạo ra.

3. Grammar Trang 92

Fill each blank with correct form of a verb in the box. (Điền vào mỗi chỗ trống dạng đúng của một động từ trong khung.)

pay     be     think     say     give     tell     have     get     take     come

1. I ______ in London for a month, but so far I _______ time to visit the Tower.

2. You _______ me quite enough, Sir. The bill is $20 and you _____ me only $19.

3. Ann ______ to me she would leave me a message for Peter.

4. I was told that it ______ the children nearly 2 hours to get to their school because of the flood.

5. We ______ that they ______ to the party, but they were busy.

6. She _______ Lan, "You ______ my hat. Yours is over there."

Guide to answer

1. have been - haven't had

2. haven't given - have paid

3. said

4. had taken

5. thought - would come

6. told - have got

4. Writing Trang 93

Look at the map, and use the cues below to write the directions for your friend, who will come to the area by bus, to meet you at the Indian Restaurant. Begin your writing with When you come out of the bus station, ... . (Nhìn vào bản đồ, và sử dụng gợi ý bên dưới để viết lời chỉ đường cho bạn em, người sẽ đến khu vực đó bằng xe buýt, để gặp em ở Nhà hàng Ấn. Bắt đầu bài viết với When you come out of the bus station, ... .)

Guide to answer

When you come out of the bus station, turn right, and walk along King street until you reach the traffic lights. Turn left at the traffic lights into Redham Road. Go straight along the road. The Indian Restaurant is on the left, after Beach Parade. You can't miss it.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Test Yourself C Lớp 10

Vây là các em đã được ôn tập bài học unit 7 và unit 8 qua phần thực hành Test Yourself C chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để luyện tập thêm các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Test Yourself C Unit 7 - 8 Lớp 10

Câu 2 - Câu 20: Xem trắc nghiệm để thi online

Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247

MGID
ON