YOMEDIA
09AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3 Điều hòa hoạt động gen

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3 về Điều hòa hoạt động gen online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã
  • B. Mang thông tin qui định cấu trúc protein ưc chế
  • C. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc
  • D. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã
  • A. Chứa thông tin mã hóa các axit amin trong phân tử protein cấu trúc
  • B. ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
  • C. Protein ức chế có thể liên kết ngăn cản sự phiên mã
  • D. Mang thông tin qui định cấu trúc protein ưc chế.
 •  

   

   
   
  • A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế
  • B. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế
  • C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng
  • D. ARN polimeraza liên kết với vùng vận hành của operon Lac và tiến hành phiên mã
 • Câu 4:

  Ở tế bào nhân sơ, sự điều hòa hoạt động của gen xảy ra chủ yếu ở mức độ:

  • A. Từ trước phiên mã đến sau dịch mã.
  • B. Phiên mã
  • C. Dịch mã         
  • D. Ở giai đoạn trước phiên mã
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
 • Câu 5:

  Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

  • A. Vùng vận hành (O).
  • B. Gen điều hòa (R).
  • C. Các gen cấu trúc (Z, Y, A).
  • D. Vùng khởi động (P).
 • Câu 6:

  Điều gì xảy ra nếu gen điều hòa của Operon của vi khuẩn bị đột biến tạo sản phẩm có cấu hình không gian bất thường. 

  • A. Operon lac chỉ hoạt động quá mức bình thường khi môi trường có lactôzơ. 
  • B. Operon lac không hoạt động ngay cả khi môi trường có lactôzơ. 
  • C. Operon sẽ hoạt động ngay cả khi môi trường có lactôzơ. 
  • D. Operon lac sẽ không hoạt động bất kể môi trường có loại đường nào. 
 • Câu 7:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, enzim ARN pôlimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen nào sau đây?

  • A. Gen cấu trúc Y.
  • B. Gen cấu trúc A. 
  • C. Gen cấu trúc Z. 
  • D. Gen điều hòa.
 • Câu 8:

  Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, gen điều hoà có vai trò: 

  • A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN pôlimeraza. 
  • B. Nơi liên kết với prôtêin điều hòa.
  • C. Mang thông tin qui định prôtêin ức chế (prôtêin điều hòa). 
  • D. Mang thông tin qui định enzim ARN pôlimeraza. 
 • Câu 9:

  Hoạt động điều hoà của gen ở sinh vật nhân chuẩn chịu sự kiểm soát bởi

  • A. gen điều hoà, gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
  • B. cơ chế điều hoà ức chế, gen gây bất hoạt.
  • C. cơ chế điều hoà cảm ứng, gen tăng cường.
  • D. cơ chế điều hoà cùng gen tăng cường và gen gây bất hoạt.
 • Câu 10:

  Trong các thành phần sau đây, opêron Lac có bao nhiêu thành phần?

  I. Vùng vận hành của opêron.

  II. Gen Y của opêron.

  III. Gen Z của opêron.

  IV. Vùng khởi động của gen điều hòa

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4
YOMEDIA