ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 26 Clo

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 26 về Clo online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (21 câu):

  • A. Photpho
  • B. hiđro
  • C. Clo
  • D. Lưu huỳnh
  • A. Photpho
  • B. Hiđro
  • C. Clo
  • D. Lưu huỳnh
 •  

   
   
  • A. Sắt
  • B. Đồng
  • C. Hidro
  • D. Natri hidroxit
  • A. Săt (II) clorua
  • B. Đồng clorua
  • C. canxi clorua
  • D. Magiê clorua
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Tác dụng với kim loại và hiđro
  • B. Tác dụng với kim loại và nước
  • C. Tác dụng với hiđro và dung dịch Natri hiđroxit
  • D. Tác dụng với nước và dung dịch Natri hiđroxit
  • A. Zn.
  • B. Cu.
  • C. Ag.
  • D. Fe.
  • A. 8,96 lít.
  • B. 3,36 lít.
  • C. 6,72 lít.
  • D. 2,24 lít.
  • A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
  • B. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.
  • C. Điện phân nóng chảy NaCl.
  • D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
  • A. Clo.
  • B. Natri clorat.
  • C. Natri clorua.
  • D. Natri hipoclorit.
  • A. Clo
  • B. Brom
  • C. Flo
  • D. Iot
 • Câu 11:

  Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng không hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm các chất :

  • A. HCl, HClO
  • B. HClO, Cl2, H2O
  • C. H2O, HCl, HClO
  • D. H2O, HCl, HClO, Cl2
 • Câu 12:

  Tính chất hóa học nào sau đây không phải của clo?

  • A. Tác dụng với kim loại
  • B. Tác dụng với dung dịch axit
  • C. Tác dụng với nước
  • D. Tác dụng với dung dịch NaOH
 • Câu 13:

  Phương trình hóa học nào sau đây sai:

  • A. 2Fe(r) + 3Cl2 → 2FeCl3 (r)
  • B. Fe(r) + S (r) → FeS (r)
  • C. Fe(r) + Cl2 → FeCl2 (r)
  • D. 3Fe (r) + 2O2 → Fe3O4(r) 
 • Câu 14:

  Để loại bỏ khí clo dư người ta sục vào dung dịch nào sau đây?

  • A. Dung dịch HCl.
  • B. Dung dịch NaOH.
  • C. Dung dịch NaCl.
  • D. Nước.
 • Câu 15:

  Phương trình hóa học nào sau đây đúng?

  • A. Cl2 + 2KOH → 2KCl + H2O2
  • B. Cl2 + KOH →  KCl + KClO + H2O
  • C. Cl2 + Fe →  FeCl2
  • D. Cl2 + H2O + 1/2O2 →  2HClO 
 • Câu 16:

  Đề nhận biết ba khí clo, hiđrua clorua, oxi người ta dùng:

  • A. Dung dịch HCl
  • B. Dung dịch NaOH
  • C. Quỳ tím
  • D. CaO khan
 • Câu 17:

  Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

  • A. điện phân nóng chảy NaCl.
  • B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
  • C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
  • D. cho F2 đẩy Clra khỏi dung dịch NaCl.
 • Câu 18:

  Trong công nghiệp, người ta điều chế khí clo bằng cách

  • A. cho HCl đặc tác dụng với KMnOvà đun nóng.
  • B. dùng flo đẩy clo ra khỏi dung dịch NaCl.
  • C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
  • D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2 và đun nóng.
 • Câu 19:

  Người ta thu khí clo bằng phương pháp đẩy không khí, bình được đặp như thế nào?

  • A. Úp ngược
  • B. Đặt đứng
  • C. Nghiêng sang phải
  • D. Nghiêng sang trái
 • Câu 20:

  Cho 29,2 gam HCl tác dụng hết với KMnO4, thu được V lít khí Cl2(đktc). Giá trị của V là

  • A. 8,96  
  • B. 17,92   
  • C. 5,60    
  • D. 11,20  
 • Câu 21:

  Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim lọa M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho dung dịch muối Y tác dụng với Clcũng thu được muối X. Kim loại M có thể là

  • A. Mg    
  • B. Zn    
  • C. Al   
  • D. Fe
YOMEDIA