OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 39 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Banner-Video

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 39 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon​ giúp các em học sinh nắm các phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thế halogen bằng nhóm –OH và phản ứng tách HX theo qui tắc Zai-xep; Giải bài tập tính khối lượng nguyên liệu để sản xuất một khối lượng xác định dẫn xuất halogen, bài tập có nội dung liên quan.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video
NONE
OFF