ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 39.4 trang 61 SBT Hóa học 11

Bài tập 39.4 trang 61 SBT Hóa học 11

Viết phương trình hoá học thực hiện các biến hoá dưới đây, nêu rõ điều kiện của phản ứng và ghi tên các chất.

CH4 (1)→ ? (2)→ C2H4 (3)→ ? (4)→ CH2=CH−Cl (5)→ PVC

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.4

(1) 2CH4 (1500oC )→ CH≡CH  + 3H2

        (metan)            (axetilen)

(2) CH≡CH + H→ CH2=CH   (đk: Pb/PbCO3, to)

                                         (eten)

(3) CH2=CH2 + Cl2 → Cl−CH2−CH2−Cl

                                (1,2-đicloetan)

(4) Cl−CH2−CH2−Cl + KOH → CH2=CH2−Cl + KCl + H2O

                                            (vinyl clorua)

(5)  nCH2=CH2-Cl  → (-CH2-CHCl-)n

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.4 trang 61 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON