OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 39.6 trang 61 SBT Hóa học 11

Bài tập 39.6 trang 61 SBT Hóa học 11

Đốt cháy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lít CO2 (đktc) và 1,440 g H2O. Nếu chuyển hết lượng clo có trong 2,475 g chất A thành AgCl thì thu được 7,175 g AgCl.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với etan là 3,300.

3. Viết các công thức cấu tạo mà A có thể có và ghi tên từng chất theo hai cách đọc tên khác nhau.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.6

1. Khi đốt cháy A ta thu được CO2 và H2O; vậy A phải chứa C và H.

Khối lượng C trong 1,792 lít CO2 là \(\frac{{12.1,792}}{{22,4}} = 0,96(g)\)

Khối lượng H trong 1,44 g H2O là  \(\frac{{2.1,44}}{{18}} = 0,16(g)\)

Đó cũng là khối lượng C và H trong 3,96 g A.

Theo đầu bài A phải chứa Cl. Khối lượng Cl trong 7,175 g AgCl:

\(\frac{{35,5.7,175}}{{143,5}} = 1,775g\)

Đó cũng là khối lượng Cl trong 2,475 g A.

Vậy, khối lượng Cl trong 3,96 g A là  \(\frac{{1,775.3,96}}{{2,475}} = 2,840(g)\)

Khối lượng C, H và Cl đúng bằng khối lượng chất A (3,96 g).

Vậy, chất A có dạng CxHyClz.

x : y : z = 0,08 : 0,16 : 0,08 = 1 : 2 : 1

CTĐGN của A là CH2Cl.

2. MA = 3,300.30 = 99 (g/mol)

⇒ (CH2Cl)= 99 ⇒ 49,5n = 99 ⇒ n = 2

CTPT của A là C2H4Cl2.

3. Các CTCT

H3C-CHCl2 (1,1-đicloetan)

CH2Cl - CH2Cl (1,2-đicloetan (etylen clorua))

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.6 trang 61 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF