ADMICRO
06AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 11 Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 11 về Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Bán kính nguyên tử kim loại giảm dần, bán kính nguyên tử phi kim tăng dần.
  • B. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
  • C. Bán kính nguyên tử kim loại giảm dần, bán kính nguyên tử phi kim giảm dần.
  • D. Năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tố tăng dần.
  • A. 16.
  • B. 26.
  • C. 40.
  • D. 50.
 •  
   
  • A. KOH; Mg(OH)2; Al(OH)3; NaOH.
  • B. NaOH, KOH, Mg(OH)2; Al(OH)3
  • C. Al(OH)3, Mg(OH)2; NaOH, KOH
  • D. Mg(OH)2; ; NaOH, KOH, Al(OH)3
  • A. F, Cl, Br, I
  • B. Cl, Br, I, F
  • C. I, Br, Cl, F
  • D. Br, I, Cl, F 
 • MGID
  • A. Magie
  • B. Nitơ
  • C. Cacbon
  • D. Photpho 
 • Câu 6:

  Để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, người ta dựa vào

  • A. số proton trong hạt nhân và bán kính nguyên tử.
  • B. khối lượng nguyên tử và số electron trong nguyên tử.
  • C. số khối và số electron hóa trị.
  • D. số điện tích hạt nhân và cấu hình electron nguyên tử.
 • RANDOM
 • Câu 7:

  Một nguyên tố X thuộc chu kì 3 có số electron s bằng số electron p. X ở cùng nhóm với nguyên tố nào sau đây?

  • A. 30Q    
  • B. 38R   
  • C. 19T    
  • D. 14Y
 • Câu 8:

  Oxit ứng với hóa trị cao nhất của nguyên tố R có công thức R2O5. Trong hợp chất của nó với hidro, R chiếm 82,35% về khối lượng. R là nguyên tố

  • A. N   
  • B. P    
  • C. Na   
  • D. Mg
 • Câu 9:

  Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là:

  • A. K     
  • B. Rb
  • C. Na      
  • D. Li
 • Câu 10:

  Nguyên tố R ở chu kì 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Trong oxit cao nhất của R thì R chiếm 43,66% khối lượng. Số hạt nơtron trong nguyên tử R là:

  • A. 15
  • B. 31
  • C. 16
  • D. 7
MGID