ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các nguyên nhân sau đây,  nguyên nhân nào là  cơ bản nhất,  quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931? 

  • A. 
    Ảnh hướng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -  1933
  • B. 
   Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái
  • C. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng  
   lên chống đế quốc và phong kiến
  • D. 
   Địa chủ phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ  đối với  
   nông dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ​Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công nhân và nông dân đứng lên chống đế quốc và phong kiến

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1749

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA