RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Thuốc thử dùng để nhận biết các dd NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4 và NaCl là:

  • A. 
   NaOH
  • B. 
   Quì tím
  • C. 
   Ba(OH)2
  • D. 
   BaCl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thuốc thử là Ba(OH)2

  Ba(OH)2  + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

  Ba(OH)2+(NH4)2SO4 → BaSO4↓+2NH3↑+2H2O

  Ba(OH)2+Na2SO4 → BaSO4↓+ 2NaOH

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10384

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA