RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sự xuất hiện 3 tổ chức cộng sản cuối năm 1929 có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 

  • A. 
   Là mốc đánh dấu chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng của Việt Nam
  • B. 
   Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam
  • C. 
   Là một xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản
  • D. 
   Chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã hoàn toàn trưởng thành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 16104

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA