RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Choose the word or the phrase or sentence that best completes each unfinished sentence below or that best keeps the meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase. 

  Câu hỏi:

  I wish I ___________his name.

  • A. 
   knew
  • B. 
   know
  • C. 
   will know
  • D. 
   would know

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  S + wish + S + V-ed/II

  Đáp án A đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7355

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA