OFF
OFF
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,5M điện cực trơ cho đến khí ở catot xuất hiện 6,4 g kim loại thì thể tích khí thu được (dktc) là:

  • A. 
   2,24 lít.
  • B. 
   1,12 lít.
  • C. 
   0,56 lít.
  • D. 
   4,48 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Catot: Cu2+ + 2e → Cu
  Anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e
  Bảo toàn e: \(2n_{Cu}=4n_{O_2} \Rightarrow n_{O_2} = 0,05\ mol\)
  \(\Rightarrow V_{O_2} = 1,12\ (l)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NETLINK
QUẢNG CÁO
ON