RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dãy bazơ nào tương ứng với các oxit sau: Na2O ; CuO ; BaO ; Fe2O3?

  • A. 
   NaOH ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 
  • B. 
   NaOH ; Cu(OH)2 ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2
  • C. 
   NaOH ; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)3 
  • D. 
   NaOH ; CuOH ; Ba(OH)2 ; Fe(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Na2O → NaOH

  CuO → Cu(OH)2 

  BaO → Ba(OH)2 

  Fe2O→ Fe(OH)3 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 13738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA