RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Hai quả cầu kim loại nhỏ mang các điện tích q1 và q2  đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bởi một lực F=2,7.10-4N Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau bởi một lực F'=3,6.10-4N . Tính giá trị q1 và q2 ?

   

  • A. 
   q_1=-6.10^-^9C  và q_2=-2.10^-^9C
  • B. 
    q_1=6.10^-^9C  và q_2=-2.10^-^9C
  • C. 
   q_1=-6.10^-^9C   và q_2=2.10^-^9C
  • D. 
   q_1=-3.10^-^9C  và  q_2=-2.10^-^9C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  • Trước khi tiếp xúc: 

  F_1=9.10^9.\frac{\left |q_1q_2 \right |}{r_1^2} =2,7.10^-^4N(1)

  • Sau khi tiếp xúc có:  

   F_2=9.10^9.\frac{0,5.(q_1+q_2)^2}{r_2^2}=3,6.10^-^4N (2)

  Từ (1) và (2) ⇒  q_1=6.10^-^9C và  q_2=2.10^-^9C

  hoặc  q_1=-6.10^-^9C  và  q_2=-2.10^-^9C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 4641

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA