ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Đảng và chính phủ chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất nhiều lý do, lý do nào sau đây  
  không đúng?

  • A. 
   Xoá bỏ sự bóc lột của đa địa chủ phong kiến đối với nông dân
  • B. 
   Thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”
  • C. 
   Nông dân phấn khởi, ủng hộ cuộc kháng chiến
  • D. 
   Vì giai cấp địa chủ là trở lực cho cuộc kháng chiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1866

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA