RANDOM
AMBIENT

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 8 có đáp án Trường THCS Khương Đình

16/10/2020 863.96 KB 56 lượt xem 2 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201016/218110513786_20201016_110804.pdf?r=6964
ANYMIND
Video-Banner

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 8 có đáp án Trường THCS Khương Đình. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI  TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 8 CÓ ĐÁP ÁN TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

 

Câu 1: Hỗn hợp nào dưới đây có thể tách riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc?

A. Bột đá vôi và muối ăn.                         

B. Bột than và bột sắt.                                                             

C. Đường và muối.                                    

D. Giấm và rượu.    

E. Không tách được

Đáp án A

Câu 2: Phương pháp dùng để tách dầu ăn ra khỏi nước.

A. PP Lọc                        

B. PP Chưng cất.                     

C. PP Chiết.    

D. Để yên cho muối lắng xuống rồi gạn nước đi.       

E. Không tách được

Đáp án C

Câu 3. Rượu etylic sôi ở 78,3 0C, nước sôi ở 100 0C. Muốn tách rượu ra khỏi hỗn hợp với nước có thể dùng cách nào trong số các cách cho dưới đây:

A. Lọc.                                                     

B. Bay hơi.   

C. Chưng cất ở nhiệt độ khoảng 80 0C.  

D. Không tách được

Đáp án C

Câu 4. Dựa vào tính chất nào mà ta khẳng định chất lỏng là tinh khiết?

A. Không màu, không mùi.       

B. Không tan trong nước.    

C. Lọc được qua giấy lọc.          

D. Có nhiệt độ sôi nhất định.                                 

E. Không khẳng định được

Đáp án D

Câu 5. Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích âm?

A. Electron        

B. Proton  

C. Nơtron 

D. Tất cả đều sai

Đáp án A

Câu 6. Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

A. Gam;            

B. Kilogam;       

C. Đơn vị cacbon (đvc);   

D. Cả 3 đơn vị trên.

Đáp án C

Câu 7. Thành phần cấu tạo của nguyên tử là?

A. Proton và electron;                                   

B. Nơtron và electron;                                                           

C. Nơtron và proton;                                     

D. Proton, electron và nơtron

Đáp án D

Câu 8. Nếu tổng số proton, nơtron,electron trong một nguyên tử là 28 và số hạt không mang điện chỉ xấp xỉ 35% thì số electron của nguyên tử là:

A. 7                         

B. 8               

C. 9                            

D. 10

Đáp án C

Câu 9. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A. Ca               

B. Na               

C. K                

D. Cu                       

E. Fe

Đáp án E

Câu 9. Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

A. Từ 2 nguyên tố                       

B. Từ 3 nguyên tố   

C.Từ 4 nguyên tố trở lên             

D. Từ 1 nguyên tố

Đáp án D.

Câu 10. Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

A. Chỉ từ 1 nguyên tố       

B. Chỉ từ 2 nguyên tố.      

C. Chỉ ừ 3 nguyên tố.

D. Từ 2 nguyên tố trở lên

Đáp án D

Câu 11. Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là:

A. 3                     

B. 2                   

C. 1                   

D. 4

Đáp án C

Câu 12. Một hợp chất khí A gôm 2 nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 80% về khối lượng. Tỉ khối của A đối với khí hidro là 15. Công thức hóa học của A là:

A. CH4           

B. C2H6        

C. C3H8            

D. C4H8

Đáp án B

Câu 13. Nguyên tố X có hóa trị III, công thức hóa học của muối sunfat là:

A. XSO4                         

B. X(SO4)3           

C. X2(SO4)3           

D. X3SO4       

E. X3(SO4)3

Đáp án C

Câu 14. Biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với oxi là X2O3 và của nguyên tố Y với nguyên tố hiđro là YH3. Hỏi công thức hóa học hợp chất của X với Y là công thức hóa học nào?

A. X2Y3               

B. XY2                    

C. XY                    

D. X2Y3

Đáp án C

Câu 15. Hợp chất Bax(NO3)y có phân tử khối là 216. Bari có nguyên tử khối là 137 và hóa trị II. Hóa trị của nhóm (NO3) là:

A. I                       

B. II                                 

C. III                      

D. Kết quả khác.

Đáp án B

Câu 16. Oxits M2Ox có phân tử khối la 102. Hóa trị của M trong oxit là:

A. I              

B. II                               

C. III                                   

D. IV

Đáp án C

Câu 17. Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học trong các hiện tượng thiên nhiên sau đây:

A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần.

B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa.

C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường.

D. Khi mưa thường có sấm sét.

Đáp án C

Câu 18. Dấu hiệu nào sau đây giúp khẳng định có phản ứng hóa học xảy ra?

A. Có chất kết tủa ( chất không tan).

B. Có chất khí thoát ra ( sủi bọt).

C. Có sự thay đổi màu sắc.

D. Có sự tỏa nhiệt hoặc phát sang.

E. Một trong số các dấu hiệu trên.

Đáp án E

Câu 19. Trong phản ứng hóa học, hạt vi mô nào được bảo toàn?

A. Hạt phân tử.

B. Hạt nguyên tử.

C. Cả hai loại hạt trên.

D. Không loại hạt nào được bảo toàn.

Đáp án B

Câu 20. Các câu sau đây đúng hay là sai?

a. Rũa thanh sắt ta được chất mới là mạt sắt.

b. Thanh sắt bị gỉ tạo ra chất mới là gỉ sắt ( sắt oxit).

c. Làm lạnh nước lỏng đến 0C ta được chất mới là nước rắn ( nước đá).

d. Cho đường vào nước ta được chất mới là nước đường.

e. Cho vôi sống vào nước ta được chất mới là vôi tôi.

Đáp án: b) và e) là đúng

a), c) và d) sai.

Câu 21. Lưu huỳnh cháy trong không khí theo sơ đồ phản ứng sau:

Lưu huỳnh  +   khí  oxi → khí sunfurơ

Nếu đã có 48 gam lưu huỳnh cháy và thu được 96 gam khí sunfurơ thì khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là:

A. 40 g         

B. 44 g         

C. 48 g                 

D. 52 g                

E. Không xác định được.

Đáp án C

Câu 22. Một vật thể để ngoài trời, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật thay đổi như thế nào so với khối lượng của vật trước khi bị gỉ?

A. Tăng                         

B. Giảm           

 C. Không thay đổi       

D. Không thể xác định được

Đáp án A

Câu 23. Cho sơ đồ hản ứng sau:

FexOy    +    H2SO4   → Fex(SO4)y   +   H2O

Với x khác y thì giá trị thích hợp của x và y là:

A. 1 và 2                   

B. 2 và 3                

C. 3 và 4.

Đáp án B

Câu 24. Một mol nước chứa số mol nguyên tử là:

A. 6.1023      

B. 12.1023               

C. 18.1023                     

D. 24.1023

Đáp án C

Câu 25. Số nguyên tử sắt có trong 280 g sắt là:

A. 20.1023            

B.251023.           

C. 30.1023      

D. 35.1023      

E. Không xác định được.

Đáp án C

Câu 26. Số mol nguyên tử nước có trong 36 g nước là:

A. 1 mol                

B. 1,5 mol                      

C. 2 mol                        

D. 2,5 mol

Đáp án C

Câu 27. Công thức hóa học của muối natri hiđrocacbonat là NaHCO3. Số nguyên tử có trong 0,5 mol NaHCO3 là:

A. 8.1023            

B. 1,8.1023         

C. 18.1023                 

D. 16.1023

Đáp án C

Câu 28. Thể tích ở đktc của khối lượng các khí được biểu diễn ở 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các kết quả đúng với 4 g H2; 2,8 g N2; 6,4 g O2 ; 22 g CO2.

A. 44,8 lit H2, 22,4 lit N2, 4,48 lit O2, 11,2 lit CO2

B. 44,8 lit H2, 2,24 lit N2, 4,48 lit O2, 11,2 lit CO2

C. 4,48 lit H2, 2,24 lit N2, 4,48 lit O2, 11,2 lit CO2

D. 44,8 lit H2, 2,24 lit N2, 44,8 lit O2, 11,2 lit CO2

Đáp án B.

Câu 29. Khí nào nhẹ nhất trong các khí sau:

A. Metan CH4        

B. Cacbon oxit CO      

C. Heli He             

D. Hiđro H2

Đáp án D.

Câu 30. Khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 là:

A. 8 g           

B. 9 g                        

C. 10 g                      

D. 12 g

Đáp án B

...

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 8 có đáp án Trường THCS Khương Đình. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Quý Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo:

 
 

 

YOMEDIA