OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Hóa học trường THPT chuyên Lam Sơn

02/03/2023 889.68 KB 1679 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2023/20230302/88561528289_20230302_133154.pdf?r=5521
AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
Banner-Video

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh cùng tham khảo Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2022-2023 có đáp án trường THPT chuyên Lam Sơn được Học247 biên tập và tổng hợp dưới đây. Hãy truy cập ngay hoc247.net để thử sức với những đề thi hot nhất nhé!

 

 
 

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT

CHUYÊN LAM SƠN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022−2023

MÔN: HÓA HỌC

- Đề thi có 40 câu - 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

· Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 1: Số nhóm cacboxyl (-COOH) trong phân tử  axit glutamic bằng

A.1                             

B. 2.                           

C. 3.                                       

D. 4.   

Câu 2: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Fe.                                    

B. Mg                                    

C. Cu.                                       

D. Al.

Câu 3: Số liên kết peptit có trong phân tử Gly-Ala-Val-Gly-Val là

A. 1.                                 

B. 2.                                 

C. 3.                                    

D. 4.

Câu 4: Hợp chất nào sau đây có chứa vòng benzen trong phân tử?

A. Anilin.                     

B. Glyxin.                     

C. Glucozơ.                           

D. Alanin.

Câu 5: Hợp chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ đơn chức?

A. C2H4(OH)2.                                                         

B. H2NC2H4COOH.              

C. CH3COOH.                                                   

D. CH2(CHO)2.

Câu 6: Chất nào sau đây thuộc loại chất lưỡng tính ?

A. NaOH.                              

B. Ca(OH)2.               

C. NaCl.                                 

D. Al(OH)3.

Câu 7: Tính chất nào sau đây là tính chất vật lý riêng của kim loại?

A.Tính cứng.              

B.Tính khử.                

C.Tính dẻo.                            

D.Tính dẫn điện.

Câu 8: Cặp ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. Na+ và SO42-.         

B. Cu2+ và NO3-.       

C. Fe3+ và OH-.                     

D. Ba2+ và OH-.

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Fructozơ.                            

B. Saccarozơ.          

C. Amilozơ.                         

D. Glucozơ.

Câu 10: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg.                                      

B. Cu.                                    

C. Na.                                       

D. Al.

Câu 11: Phản ứng trùng hợp dùng điều chế polime nào sau đây?

A. Poli(etilen terephtalat).                             

B. Poli(phenol-fomanđehit).

C. Poli(hexametylen ađipamit).                     

D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 12: Số oxi hóa của cacbon trong phân tử Na2CO3

A. +4.                               

B. -4.                                 

C. +2.                                                                                                           

D. + 6.

Câu 13:Hợp chất nào sau đây là chất béo?

A. (C17H35COO)3C35.                                         

B. (CH3COO)2C2H4.                 

C. C3H5(OH)3.                                                  

D. C17H33COOH.

Câu 14:Trong hoá học hữu cơ, phản ứng nào sau đây là phản ứng este hoá?

A. CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

B. CH3COOC2H5 + H2O ⇔ CH3COOH + C2H5OH.

C. CH3COOC2H5 + 5O2  → 4CO2 + 4H2O.                                           

D. CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O.

Câu 15: Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là amin bậc hai?

A. (CH3)2CH-NH2.                                                              

B. CH3-NH-CH3.                    

C. (CH3)3N.                                                                         

D. CH3-CH2-NH2.

Câu 16: Công thức hóa học của axit panmitic là

A. CH3[CH2]10COOH.                                                 

B. CH3[CH2]16COOH.      

C. CH3[CH2]14COOH.                                                 

D. CH3[CH2]12COOH

Câu 17: Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

A. Saccarozơ.                                                                       

B. Xenlulozơ.                          

C. Glucozơ.                                                                          

D. Triolein.

Câu 18: Trùng hợp buta-1,3-đien với xúc tác Na, sản phẩm của phản ứng được sử dụng để sản xuất

A. cao su.                                 

B. chất dẻo.              

C. tơ tổng hợp.                         

D. keo dán.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Kim loại Fe chủ yếu bị ăn mòn điện hoá học trong dung dịch CuSO4

B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.

C. Độ dẫn điện của kim loại Cu lớn hơn Ag.

D. Các kim loại Na, K và Ba đều phản ứng mạnh với nước.

Câu 20: Thuỷ phân CH3COOC6H5 (phenyl axetat) trong dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm hữu cơ cuối cùng gồm

A. CH3COOH và C6H5OH.

B. CH3COONa và C6H5OH.

C. CH3COONa và C6H5ONa.                                         

D. C6H5COONa và CH3OH.

Câu 21: Quá trình đốt các nhiên liệu hóa thạch đã góp phần vào vấn đề mưa axit, đặc biệt tại các

vùng có nhiều nhà máy công nghiệp, sản xuất hóa chất. Khí nào sau đây chủ yếu gây nên hiện

tượng mưa axit?

A. CH4.                                  

B. SO2.                                   

C. CO.                                    

D. CO2.

Câu 22: Vanilin là hợp chất thiên nhiên, được sử dụng rộng rãi với chức năng là chất phụ gia bổ sung hương thơm trong các loại đồ ăn, đồ uống, bánh kẹo, nước hoa… Vanillin có công thức cấu tạo như sau:         

​                          

Nhận định nào sai về vanilin?

A. Vanilin thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

B. Phân tử vanilin có chứa nhóm chức ancol.

C. Vanilin có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Vanilin có công thức phân tử là C8H8O3.

Câu 23: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al và 16 gam Fe2O3 thu được m gam Al2O3. Giá trị của m bằng

A. 20,40.        

B. 30,60.                    

C. 10,20.                                

D. 15,30.

Câu 24: Cho 200 ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M vào 100 ml dung dịch chứa KHCO3 2M và CaCl2 1M, sau các phản ứng hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 12,00.        

B. 10,00.                                

C. 22,00.                                

D. 20,00.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tinh bột và saccarozơ đều thuộc loại cacbohiđrat.                                   

B. Khử glucozơ bằng khí H2 (có mặt Ni nung nóng) thu được sobitol.                                

C. Nhỏ  dung dịch I2 vào mặt cắt quả chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím.                 

D. Amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh.

Câu 26: Thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để tác dụng hết với 18,25 gam lysin là bao nhiêu?

A. 250 ml.                              

B. 200 ml.                  

C. 300 ml.                  

D. 150 ml.

Câu 27: Xenlulozơ (là thành phần chính của sợi bông, sợi đay…) thuộc loại polisaccarit được cấu tạo từ các gốc ß-glucozơ. Trong mỗi gốc ß-glucozơ chứa bao nhiêu nhóm chức ancol (-OH)?

A. 2.                           

B. 4.                           

C. 3.                                       

D. 1.

Câu 28: Cho hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa AgNO3 và Fe(NO3)3. Sau phản ứng thu được chất rắn X gồm 2 kim loại và dung dịch Y chỉ chứa một muối. Phát biểu nào đúng?

A. X chứa Cu, Ag; Y chứa Fe(NO3)2.                                 

B. X chứa Cu, Ag; Y chứa Fe(NO3)3.

C. X chứa Ag, Fe; Y chứa AgNO3.

D. X chứa Fe, Cu; Y chứa Fe(NO3)2.

Câu 29: Este no, mạch hở E có công thức phân tử C7HmOm-4. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được hai muối X, Y (đều là muối của axit cacboxylic, MX < MY) và một ancol Z. Cho các phát biểu sau:

(a) Có 2 cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

(b) X là muối của axit cacboxylic có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Trong phân tử Z thì số nguyên tử cacbon bằng số nhóm -OH.

(d) Nung muối Y với hỗn hợp vôi tôi-xút thu được khí H2.

(e) Phân tử Y hơn phân tử X một nhóm -CH2.

Số phát biểu đúng

A. 4.                                         

B. 5.                                         

C. 2.                                         

D. 3.

Câu 30: Có hai dung dịch XY chứa các ion khác nhau. Mỗi dung dịch chứa đúng hai loại cation và hai loại anion trong số các ion sau:

Ion

Na+

Mg2+

NH4+

H+

Cl-

SO42−

NO3

CO32−

Số mol

0,2

0,15

0,25

0,3

0,4

0,1

0,25

0,1

 

Biết X hòa tan được Cu(OH)2. Khối lượng chất tan có trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 31,00 gam.                       

B. 30,50 gam.                       

C. 27,50 gam.                       

D. 28,00 gam.

ĐÁP ÁN

1

B

6

D

11

D

16

C

21

B

26

A

31

A

36

C

2

C

7

A

12

A

17

C

22

B

27

C

32

A

37

A

3

D

8

C

13

A

18

A

23

C

28

A

33

D

38

C

4

A

9

C

14

D

19

C

24

D

29

A

34

A

39

A

5

C

10

B

15

B

20

C

25

D

30

B

35

B

40

C

 

---(Để xem đầy đủ nội dung của Đề thi, vui lòng xem online hoặc đăng nhập vào Học247 để tải về máy)---

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học năm 2022-2023 có đáp án trường THPT chuyên Lam SơnĐể xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo tài liệu cùng chuyên mục:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

ADMICRO
NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF