YOMEDIA
AMBIENT

Đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2021 Bộ GD&ĐT có đáp án

02/04/2021 1.15 MB 1495 lượt xem 8 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210402/554050971268_20210402_105434.pdf?r=1477
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

HOC247 xin giới thiệu Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sinh - Bộ GD&ĐT có đáp án nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức theo khung chương trình thi để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

 

 

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề có 4 trang)

KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kê thời gian phát đề

Câu 1: Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?

A. Nito.                           B. Kēm.                           C. Đồng.                          D. Kali.

Câu 2: Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A. Tho.                            B. Thằn lằn.                     C. Ếch đồng.                    D. Châu chấu.

Câu 3: Trong tế bào, nuclêôtit loại timin là đơn phần cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

A. rARN.                         B. Prôtêin.                       C. mARN.                       D. ADN.

Câu 4: Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

A. AABB x AABB         B. AAbb x aabb               C. aabb x AABB             D. aaBB x AABB

Câu 5: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lạc ở vi khuẩn E. coli, prôtêin nào sau đây được tổng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?

A. Prôtêin ức chế.            B. Prôtêin Lac A             C. Prôtêin Lac Y             D. Prôtêin Lac Z

Câu 6: Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?

A. Lệch bội.                     B. Chuyển đoạn.              C. Đa bội.                        D. Dị đa bội.

Câu 7: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Chim sâu.                B. Ánh sáng.                C. Sâu ăn lá lúa.               D. Cây lúa.

Câu 8: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp 2 cặp gen?

A. AAbb                          B. AaBb                          C. AABb                         D. AaBB

Câu 9: Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ giữa các loài?

A. Kí sinh.                                                               B. Ức chế - cảm nhiễm.

C. Cạnh tranh.                                                         D. Cộng sinh.

Câu 10: Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen là A và a. Theo lí thuyết, cách viết kiểu gen nào sau đây sai?

 A. \({X^A}{X^a}\) .                      B. \({X^A}Y\) .                         C. \({X^a}{X^a}\) .                       D. \({X^A}{Y^A}\)

Câu 11: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.                              B. Đột biến.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.                                       D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 12: Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là A và A. Nếu tần số alen A là 0,4 thì tần số alen a của quần thể này là

A. 0,5.                                                                      B. 0,3.

C. 0,6.                                                                      D. 0,4.

Câu 13: Nuôi cấy các hạt phấn có kiểu gen Ab trong ống nghiệm tạo nên các mô đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hóa có thể tạo được các cây có kiểu gen

A. AAbb                          B. AABB                        C. aabb                            D. aaBB

Câu 14: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.                              B. Đột biến.

C. Chọn lọc tự nhiên.                                              D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 15: Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể có tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. cạnh tranh cùng loài.  B. hỗ trợ cùng loài.   C. hội sinh.                             D. hợp tác.

Câu 16: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại

A. Tân sinh.                     B. Nguyên sinh.               C. Trung sinh.                 D. Cổ sinh.

Câu 17: Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là A, a và B, b.Cơ thể nào sau đây là thể một?

A. AaB                            B. AaBb                          C. AaBbb                        D. AaBB

Câu 18: Đặc trưng nào sau đây là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

A. Thành phần loài.         B. Loài ưu thế.                C. Loài đặc trưng.           D. Cấu trúc tuổi.

Câu 19: Có thể sử dụng nguyên liệu nào sau đây để chiết rút diệp lục?

A. Củ nghệ.                     B. Quả gấc chín.              C. Lá xanh tươi.              D. Củ cà rốt.

Câu 20: Một gen tác động đến sự biểu hiện của 2 hay nhiều tính trạng khác nhau được gọi là

A. phân li độc lập.           B. liên kết gen.                C. liên kết giới tính.        D. gen đa hiệu.

Câu 21: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là

A. 24.                               B. 8.                                 C. 12.                               D. 6.

Câu 22: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra 1 loại giao tử?

A. AaBB.                        B. aaBb.                           C. aaBB.                          D. AABb.

Câu 23: Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa + Sâu ăn lá lúa + Ếch đồng + Rắn hổ mang + Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật nào thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ bậc 3?

A. Diều hâu.                    B. Ếch đồng.                    C. Sâu ăn lá lúa.              D. Rắn hổ mang.

Câu 24: Trong hệ mạch của thú, vận tốc máu lớn nhất ở

A. động mạch chủ.          B. mao mạch.                   C. tiêu động mạch.          D. tiêu tĩnh mạch.

Câu 25: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?

A. Giao tử n kết hợp với giao tử n+1.                     B. Giao tử n kết hợp với giao tử n - 1.

C. Giao tử 2n kết hợp với giao tử 2n.                     D. Giao tử n kết hợp với giao tử 2n.

Câu 26: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất?

A. AaBb x AaBb             B. AaBb AABb               C. AaBb x AaBB            D. AaBb x AAbb

Câu 27: Trong các phương thức hình thành loài mới, hình thành loài khác khu vực địa lí

A. thường diễn ra chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

B. không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

C. chỉ gặp ở các loài động vật ít di chuyển.

D. không liên quan đến quá trình hình thành quần thể thích nghi.

Câu 28: Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

I. Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường.

II. Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh.

III. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.

IV. Chống xói mòn và chống xâm nhập mặn cho đất.

A. 2.                                 B. 4.                                 C. 1.                                 D. 3.

Câu 29: Phép lai P:  \(\mathop = \limits_{Ab}^{AB} x\mathop = \limits_{ab}^{ab} \), thu được F1 . Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 8.                                 B. 2.                                 C. 6.                                 D. 4.

Câu 30: Một loài thực vật, alen A bị đột biến thành alen a, alen b bị đột biến thành alen B; Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Hai cơ thể có kiểu gen nào sau đây đều được gọi là thể đột biến?

A. Aabb, AaBb                B. AAbb, Aabb               C. AABB, aabb               D. aaBB, AAbb

ĐÁP ÁN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

D

C

A

B

B

A

D

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

A

A

A

A

A

D

C

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

{-- Nội dung đề và đáp án từ câu 31-40 của đề thi các em vui lòng xem online hoặc tải về máy --}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sinh - Bộ GD&ĐT có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Ngoài ra, các em có thể thử sức với các đề online tại đây:

​Chúc các em học tập tốt !

 

YOMEDIA