RANDOM
AMBIENT

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020 có đáp án Trường THPT Chi Lăng

23/10/2020 701.59 KB 76 lượt xem 1 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201023/994741285471_20201023_084415.pdf?r=3271
ANYMIND
Video-Banner

Xin gửi đến các em học sinh lớp 10 tài liệu Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020 có đáp án Trường THPT Chi Lăng được Học247 sưu tầm và chọn lọc dưới đây, tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng ôn tập môn Hóa học chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

 

 

TRƯỜNG THPT CHI LĂNG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 10

NĂM HỌC 2020-2021

 

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên nguyên tử của hầu hết các nguyên tố là

A. proton, nơtron.      

B. nơtron, electron.                

C. electron, proton.        

D. electron, nơtron, proton.

Câu 2. Nguyên tử F có tổng  số hạt p, n, e là:        

A. 20.                         

B. 9.                                       

C. 28.                                     

D. 19.

Câu 3. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng:

A. số nơtron và proton.                                              

B. số nơtron.                          

C. số proton trong hạt nhân.                                      

D. số khối.

Câu 4. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. nơtron, electron. 

B. electron, nơtron, proton.                  

C. electron, proton.                

D. proton, nơtron.

Câu 5. Chọn câu phát biểu sai:

A. Số khối bằng tổng số hạt p và n.                                        

B. Tổng số p và số e được gọi là số khối.

C. Trong 1 nguyên tử số p = số e = điện tích hạt nhân.          

D. Số p bằng số e.

Câu 6. Nguyên tử \({}_{13}^{27}Al\) có :

A. 13p, 13e, 14n.                                                                   

B. 13p, 14e, 14n. 

C. 13p, 14e, 13n.                                                                   

D. 14p, 14e, 13n.

Câu 7. Lớp thứ 3(n=3) có số phân lớp là              

A. 7.                           

B. 4.                                       

C. 3.                                       

D. 5.

Câu 8. Số e tối đa trong phân lớp d là:

A. 2.                           

B. 10.                                     

C. 6.                                       

D. 14.

Câu 9. Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các phân lớp sau là sai?

A. 1p, 2d.                   

B. 1s, 2p.                                

C. 2p, 3d.                               

D. 2s, 4f.

Câu 10. Lớp thứ 4 (n=4) có số electron tối đa là     

A. 32.                         

B. 16.                                     

C. 8.                                       

D. 50.

Câu 11. Mức năng lượng của các electron trên các phân lớp s, p, d thuộc cùng một lớp được xếp theo thứ tự

A. d < s < p.                                    

B. p < s < d.                  

C. s < p < d.                   

D. s < d < p.

Câu 12. Lớp ngoài cùng có số e tối đa là

A. 7 .                 

B. 8.                          

C. 5.                          

D. 4.

Câu 13. Nguyên tử C(Z=6) ở trạng thái cơ bản có bao nhiêu e ở lớp ngoài cùng?

A. 5 .                

B. 8.                         

C. 4 .                          

D. 7.

Câu 14. Tìm câu phát biểu sai khi nói về chu kì:

A. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân.

B. Trong chu kì, các nguyên tử có số lớp electron bằng nhau.

C. Trong chu kì 2,3 số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8.

D. Chu kì nào cũng mở đầu là kim loại điển hình, kết thúc là một phi kim điển hình.

Câu 15. Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:

A. Các nguyên tố s.                                                    

B. Các nguyên tố p.

C. Các nguyên tố s và các nguyên tố p.                     

D. Các nguyên tố d.

Câu 16. Câu nào sau đây không đúng?

A. Bảng tuần hoàn gồm các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.

B.Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.       

C.Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.             

D.Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

Câu 17. Cho số hiệu nguyên tử của Clo, Oxi, Natri và Hiđro lần lượt là 17, 8, 11 và 1. Hãy xét xem kí hiệu nào sau đây không đúng.

A. \({}_2^1H\)                      

B. \({}_{17}^{36}Cl\)

C. \({}_8^{16}O\)

D. \({}_{11}^{23}Na\)

Câu 18. Nguyên tử nào sau đây chứa nhiều nơtron nhất?

A. 24Mg(Z=12) .                                     

B.23Na(Z=11) .

C.61Cu(Z=29).                                         

D.59Fe(Z=26).

Câu 19. Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e.  Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:

A. 3.                           

B. 15.                                                 

C. 14.                                     

D. 13.

Câu 20. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử có electron cuối cùng điền vào phân lớp 2s ?

A. 4.                      

B. 2.                    

C. 1.                              

D. 3.

Câu 21. Cấu hình e nào sau đây là đúng:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.                                   

B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4s2.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7.                                   

D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1.

Câu 22. Nguyên tử của nguyên tố R có phân lớp ngoài cùng là 3d1. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:

A. 21.                 

B. 15.                       

C. 25.                      

D. 24.

Câu 23. Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 33 trong bảng tuần hoàn. X thuộc:

A. Chu kì 3, nhóm VA.                                              

B. Chu kì 4, nhóm VB.

C. Chu kì 4, nhóm VA.                                             

D. Chu kì 3, nhóm IIIA.

Câu 24. Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VA, cấu hình electron là:

A. 1s22s22p63s13p4.                                       

B. 1s22s22p63s23p5.

C. 1s22s22p63s23p6.                                       

D. 1s22s22p63s23p3..

Câu 25. Nguyên tố hóa học Ca có Z=20, chu kì 4 nhóm IIA. Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A.Số electron trên lớp vỏ là 20.

B.Vỏ nguyên tử có 4 lớp electron và có 2 electron lớp ngoài cùng.

C.Hạt nhân nguyên tử có 20 proton. 

D.Nguyên tố hóa học này là phi kim.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 10 năm 2020 có đáp án Trường THPT Chi LăngĐể xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Chúc các em học tập tốt ! 

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

 
 

 

YOMEDIA