RANDOM
AMBIENT

Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Yên Viên

26/10/2020 738.41 KB 17 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20201026/969540588902_20201026_170835.pdf?r=3716
ANYMIND
Video-Banner

Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Yên Viên được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình môn Hóa học lớp 8 một cách hiệu quả, đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

 

 

TRƯỜNG THCS YÊN VIÊN

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2020-2021

 

ĐỀ SỐ 1

Câu I. Hãy khoanh tròn vào các chữ cái a, b, c,…cho câu trả lời đúng nhất:

1. Trong số những chất dưới đây, chất nào làm quì tím hoá xanh?

A. Đường                                

B. Muối ăn                              

C. Nước vôi                            

D. Giấm ăn

2. Dãy chất nào chỉ bao gồm toàn muối?

A. MgCl2, Na2SO4, KNO3                             

B. CaSO4, HCl, MgCO3

C. Na2CO3, H2SO4, Ba(OH)2                         

D. H­2O, Na3PO4, KOH

3. Dãy bazo tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là:

A. KOH, Ca(OH)2, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2                     

B. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

C. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH                                          

D. Tất cả đều sai

4. Dưới đây, phản ứng nào là phản ứng thế?

A. 2KMnO4  → K2MnO4 + MnO2 + O2

B. 4Na  +  O2   → 2Na2O

C. Fe + 2HCl  → FeCl2 + H2                                   

D. 2HgO  → 2Hg  +  O2

5. Phản ứng nào dưới đây không phải  là phản ứng oxi hoá – khử?

A. CuO  +  H2  → Cu  +  H2O                              

B. Fe2O3  +  2Al  → 2Fe  +  Al2O3

C. 2FeO  +  C  → 2Fe  + CO2                    

D. CaO  +  CO2   → CaCO3

6. Axit là dãy chất sau:

A. H2SiO3, H3PO4, Cu(OH)2, Na2SiO3                      

B. HNO3, Al2O3, NaHSO4, Ca(OH)2

C. H3PO4, HNO3, H2SiO3, H2S                                  

D. Tất cả đều sai

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 1 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 2

Câu I. Hãy khoanh tròn vào các chữ cái a, b, c,… cho câu trả lời đúng nhất

1. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2  → Cu + H2O                                              

B. Mg + 2HCl  → MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O                         

D. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

2. Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ?

A. H2O                                    

B. HCl                                    

C. NaOH                                 

D. Cu

3. Muối là dãy chất sau:

A. CaCl2, Ca(OH)2, NaHSO4, Al2O3             

B. CaCl2, NaHSO4, Ca(HCO3)2, Al2(SO4)3

C. CaCl2, NaHSO4, Ca(HCO3)2, Al2O3,                     

D. NaHSO4, Ca(OH)2, Na2SiO3, Ca(HCO3)2

4. Dãy bazo tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là:

A. KOH, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2                         

B. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

C. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH                              

D. Tất cả đều sai

5. Dãy chất nào chỉ gồm toàn axit?

A. HCl, NaOH, HNO3, H2S                                       

B. H3PO4, HNO3, HBr, H­2SiO3

C. CaO, H2SO4, HNO3, HCl                                      

D. SO2, KOH, CaCl2, Na2SO4

6. Chất khử và chất oxi hoá

A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử, chất chiếm oxi là chất oxi hoá.

B. Chất chiếm oxi là chất khử.

C. Chất nhường oxi là chất oxi hoá

D. Chất chiếm oxi là chất khử, chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 1 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐỀ SỐ 3

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Dãy các hợp chất nào sau đây chỉ gồm toàn hợp chất muối ?

A. K2O,  NaOH, Fe(NO3)2                

B. Pb(NO3)2, NaCl, ZnSO4                

C.  Na3PO4, Cu(OH)2, Fe2O3  

D. KNO3,  K2S, H2SO4.

Câu 2: Dãy nào sau đây gồm những oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ:

A. SO2, CaO, K2O.                     

B. K2O, N2O5, P2O5.                  

C. CaO, K2O, BaO.

D. K2O, SO2, P2O5.

Câu 3:  Cặp chất nào sau đây có thể phản ứng được với nhau và gây nổ.

A. H2 và Fe                

B. H2 và CaO

C. H2 và HCl              

D. H2 và  O2

Câu 4: Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

A. Đều tăng                                  

B. Đều giảm                                

C. Có thể tăng và có thể giảm

D. Không tăng và cũng không giảm

Câu 5: Số gam NaCl trong 50 dung dịch NaCl 40% là

A. 40 gam                  

B. 30 gam                   

C. 20 gam                   

D. 50 gam

Câu 6: cho 2.22 gam CaCl2 được hòa tan trong nước để được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch là:

A. 0,2M                      

B. 0,02M                    

C.0,01M                     

D. 0,029M

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi số 1 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Yên Viên. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

 
 

 

YOMEDIA