YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Ôn tập về đại lượng


Để giúp các em học sinh lớp 4 chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp cũng như có thể ôn tập kiến thức về các đại lượng một cách dễ dàng hơn. Hoc247 xin giới thiệu đến các em bài học Ôn tập về đại lượng với phần hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK được biên soạn một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Ôn tập về đại lượng 

Bài 1 trang 170: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1 yến = ... kg                          1 tạ = ... yến

1 tạ   = ... kg                           1 tấn = ... tạ

1 tấn = ... kg                           1 tấn = ... yến

Hướng dẫn giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng :

1 yến = 10kg                                 1 tạ  = 10 yến

1 tạ   = 100kg                               1 tấn  = 10 tạ 

1 tấn = 1000kg                              1 tấn = 100 yến

Bài 2 trang 171: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 10 yến = ...kg                    \(\frac{1}{2}\) yến = ... kg

50kg =....yến                         1 yến 8kg = ... kg

b) 5 tạ =....yến                       1500kg =....tạ

30 yến = ... tạ                        7 tạ 20kg =....kg

c) 32 tấn = .....tạ                    4000kg = ....tấn

230 tạ = .....tấn                      3 tấn 25kg = .....kg

Hướng dẫn giải:

 • Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng.

a) 10 yến = 100kg                   \(\frac{1}{2}\) yến = 5kg

    50kg = 5 yến                        1 yến 8kg = 18kg

b) 5 tạ = 50 yến                       1500kg = 15 tạ

    30 yến = 3 tạ                        7 tạ 20kg = 720kg

c) 32 tấn = 320 tạ                     4000kg = 4 tấn

   230 tạ = 23 tấn                     3 tấn 25kg = 3025kg

Bài 3 trang 171: Điền dấu > , < , =  vào chỗ chấm

2kg 7 hg...2700g                         60kg 7g .....6007g

5kg 3g....5035g                           12 500g.....12kg 500g

Hướng dẫn giải:

 • Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

+) 2kg7hg = 27hg  = 2700g.

    Vậy:  2kg7hg = 2700g.

+) 60kg7g = 60 007g. Mà 60 007g > 6007g.

    Vậy: 60kg 7g > 6007g.

+) 5kg3g = 5003g. Mà 5003g < 5035g.

    Vậy:  5kg3g < 5035g.

+) 12 500g = 12 000g + 500g = 12kg + 500g = 12kg 500g.

     Vậy 12 500g = 12kg 500g

Bài 4 trang 171: Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Hướng dẫn giải:

Đổi: 1kg 700g = 1700g

Cân nặng của cả rau và cá = cân  nặng của bó rau + cân nặng của con cá.

Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-gam, lưu ý rằng 1kg = 1000g.

Bài giải

Đổi: 1kg 700g = 1700g

Cả cá và rau cân nặng số ki-lô-gam là:

           1700 + 300 = 2000 (g)

           2000g = 2kg

                                         Đáp số: 2kg.

Bài 5 trang 171: Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

Hướng dẫn giải:

 • Cân nặng của 32 bao gạo = cân nặng của 1 bao gạo × 32.
 • Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý rằng 1 tạ = 100kg

Bài giải

Xe ô tô chở được tất cả số gạo là:

            50 x 32 = 1600 (kg)

            1600kg = 16 tạ

                                       Đáp số: 16 tạ gạo.

1.2. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 1 trang 171: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1 giờ = ...phút                       1 năm  = ... tháng

1 phút = ...giây                     1 thế kỉ = ... năm

1 giờ = ...giây                       1 năm không nhuận = ... ngày

                                           1 năm nhuận = ... ngày

Hướng dẫn giải:

1 giờ = 60 phút                  1 năm  = 12 tháng

1 phút = 60 giây                1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600giây               1 năm không nhuận = 365 ngày

                                          1 năm nhuận = 366 ngày

Bài 2 trang 171: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 5 giờ = ... phút                             3 giờ 15 phút = ... phút

   420 giây = ... phút                        \(\frac{1}{{12}}\) giờ = ... phút

b) 4 phút = ... giây                           3 phút 25 giây = ... giây

    2 giờ = ... giây                              \(\frac{1}{{10}}\) phút = ... giây

c) 5 thế kỉ = ... năm                          \(\frac{1}{{20}}\) thế kỉ  = ... năm

   12 thế kỉ = ... năm                          2000 năm = ... thế kỉ

Hướng dẫn giải:

a) 5 giờ = 300 phút                        3 giờ 15 phút = 195 phút

   420 giây = 7 phút                        \(\frac{1}{{12}}\) giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây                       3 phút 25 giây = 205 giây

    2 giờ = 7200 giây                        \(\frac{1}{{10}}\) phút =  6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm                      \(\frac{1}{{20}}\) thế kỉ  = 5 năm

   12 thế kỉ = 1200 năm                   2000 năm = 20 thế kỉ

Bài 3 trang 172: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

5 giờ 20 phút ... 300 phút                        \(\frac{1}{3}\) giờ ... 20 phút

495 giây ... 8 phút 15 giây                      \(\frac{1}{5}\) phút ... \(\frac{1}{3}\) phút

Hướng dẫn giải:

5 giờ 20 phút > 300 phút                       \(\frac{1}{3}\) giờ = 20 phút

495 giây  = 8 phút 15 giây                    \(\frac{1}{5}\) phút < \(\frac{1}{3}\) phút

Bài 4 trang 172: Bảng dưới đây cho biết một số dạng hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hàng ngày

Thời gian Hoạt động
Từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút Vệ sinh cá nhân và tập thể dục
Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ Ăn sáng
Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút Học và chơi ở trường

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Hướng dẫn giải:

a) Hà ăn sáng trong 20 phút :

(6 giờ 30 phút - 6 giờ 10 phút = 20 phút )

b) Buổi sáng Hà ở trường trong 4 giờ :

(11 giờ 30 phút - 7 giờ 30 phút = 4 giờ)

Bài 5 trang 172: Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 600 giây ;              b) 20 phút ;               c) \(\frac{1}{4}\) giờ;              d) \(\frac{3}{{10}}\) giờ

Hướng dẫn giải:

Ta có 600 giây = 10 phút;           \(\frac{1}{4}\) giờ = 15 phút

\(\frac{3}{{10}}\) giờ = 18 phút

Vì 10 phút < 15 phút < 18 phút < 20 phút

Vậy khoảng thời gian 20 phút là dài nhất.

1.3. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 1 trang 172: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

1m2 = ... dm2                               1km2 = ... m2

1m= ... cm2                               1dm2 = ... cm2

Hướng dẫn giải:

 • Dựa vào lí thuyết về các đơn vị đo diện tích.

1m2 = 100dm2                                      1km= 1000000m2

1m2 = 10000cm2                                  1dm= 100cm2  

Bài 2 trang 172: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 15m2 = ... cm                \(\frac{1}{{10}}\)m= ... dm2

    103m2 = ... dm              \(\frac{1}{{10}}\)dm2 = ... cm2

    2110dm2 = ... cm2            \(\frac{1}{{10}}\)m2 = ... cm2

b) 500cm2 = ... dm2             1cm= ... dm2 

   1300dm2 = ... m2              1dm2 = ... m2

   60000cm2 = ... m2            1cm2 = ... m2

c) 5m29dm2 = ... dm2          700dm2 = ... m2

  8m250cm2 = ... cm         50000cm= ... m2

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng cách đổi một số đơn vị cơ bản :

1m2 = 100dm2                                       1km2 = 1000000m2

1m= 10000cm                                   1dm2 = 100cm2  

Cách giải :

a) 15m= 150000cm                            \(\frac{1}{{10}}\)m2= 10dm2

    103m= 10300dm                             \(\frac{1}{{10}}\)dm2 = 10cm2

    2110dm2 = 211000cm2                       \(\frac{1}{{10}}\)m2= 1000cm2

b) 500cm2 = 5dm                                1cm2 = \(\frac{1}{{100}}\)dm2  

   1300dm= 13m                               1dm2 = \(\frac{1}{{100}}\)m2

   60000cm2= 6m                               1cm2 = \(\frac{1}{{10000}}\)m2

c) 5m29dm= 509dm2                          700dm= 7m2

    8m250cm= 80050cm2                     50000cm= 5m2

Bài 3 trang 173: Điền dấu >, <, =  thích hợp vào chỗ chấm

2m25dm... 25dm                                     3m299dm2 ... 4m2

3dm25cm2 ... 305cm2                                  65m2 ... 6500dm2

Hướng dẫn giải:

 • Đổi các sô đo diện tích về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

+) 2m25dm2 = 205dm. Mà 205dm2 > 25dm2 

Vậy : 2m25dm2 > 25dm2                    

 1. +) 3m299dm2 = 399dm2  ;  4m2= 400dm2.   Mà 399dm< 400dm2

Vậy :  3m99dm< 4m2

+) 3dm2 5cm2 = 3dm2 + 5cm2 = 300cm2 + 5cm2 = 305cm2

Vậy : 3dm2 5cm2 = 305cm2 

+) 65m2 = 6500dm2

Bài 4 trang 173: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được \(\frac{1}{2}\)kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Hướng dẫn giải:

 • Tính diện tích thửa ruộng = chiều dài x chiều rộng.
 • Tính số thóc thu hoạc được = số thóc thu hoạc được trên 1m2 ruộng  x diện tích thửa ruộng.
 • Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý 1 tạ = 100kg. 

Bài giải

Diện tích thửa ruộng là:

            64 x 25 = 1600 (m2)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:

            \(\frac{1}{2}\) x 1600 = 800 (kg)

            800kg = 8 tạ

                                         Đáp số: 8 tạ thóc.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Hỏi đáp Ôn tập về đại lượng

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

YOMEDIA