ADMICRO
14AMBIENT

Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3 Nhân, chia số hữu tỉ

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 3 về Nhân, chia số hữu tỉ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. \( - \frac{2}{5}.\frac{{14}}{3}\)
  • B. \(\frac{1}{{15}}.28\)
  • C. \(\frac{{2.8}}{{3.5}}\)
  • D. \(\frac{{28}}{3}.\frac{1}{5}\)
  • A. \(- \frac{3}{2}\)
  • B. \( - \frac{5}{7}\)
  • C. \(- \frac{{15}}{7}\)
  • D. \(\frac{8}{7}\)
 •  

   

   
   
  • A. 1211
  • B. 2211
  • C. 1212
  • D. 1221
  • A. -5
  • B. \( - \frac{9}{4}\)
  • C. \(\frac{3}{4}\)
  • D. \( - \frac{{13}}{4}\)
 • MGID
  • A. Nếu một tích có 1 thừa số băng 0 thì tích đó bằng 0
  • B. Muốn nhân hai số hữu tỉ cùng dấu, ta nân giá trị tuyệt đối của hai số hữu tỉ đó với nhau rồi đặt dấu "-" trước kết quả
  • C. Mọi số hữu tỉ khác 0 đều có số nghịch đảo
  • D. Muốn chia hai số hữu tỉ, ta lấy số hữu tỉ thứ nhất nhân với số nghịch đảo của số hữu tỉ thứ hai. 
 • Câu 6:

  Nếu \(x = \frac{a}{b};y = \frac{c}{d}\,\,\left( {b,d \ne 0} \right)\) thì tích x.y bằng

   

  • A. \(\frac{{a.d}}{{b.c}}\)
  • B. \(\frac{{a.c}}{{b.d}}\)
  • C. \(\frac{{a + c}}{{b + d}}\)
  • D. \(\frac{{a + d}}{{b + c}}\)
 • Câu 7:

  Kết quả của phép tính \( - \frac{6}{7}.\frac{{21}}{{12}}\) là 

  • A. 3/2
  • B. -3/2
  • C. 2/3
  • D. -2/3
 • Câu 8:

  Kết quả của phép tính \(\frac{{ - 3}}{2}.\frac{4}{7}\)

  • A. Một số nguyên âm 
  • B. Một số nguyên dương
  • C. Một phân số nhỏ hơn 0
  • D. Một phân số lớn hơn 0
 • Câu 9:

  Số nào sau đây là kết quả của phép tính \(1\frac{4}{5}:\left( { - \frac{3}{4}} \right)\)

  • A. -12/5
  • B. 3/4
  • C. 2/15
  • D. 12/5
 • Câu 10:

  Cho \(A =  - \frac{5}{6}.\frac{{12}}{{ - 7}}.\left( {\frac{{ - 21}}{{15}}} \right);B = \frac{1}{6}.\frac{9}{{ - 8}}\left( {\frac{{ - 12}}{{11}}} \right)\). So sánh A và B

  • A. A>B
  • B. A<B
  • C. A=B
  • D. \(A \ge B\)
 • Câu 11:

  Tìm x, biết \(\frac{2}{3}x =  - \frac{1}{8}\)

  • A. \(x = \frac{{ - 1}}{4}\)
  • B. \(x = \frac{{ - 5}}{16}\)
  • C. \(x = \frac{{ 3}}{16}\)
  • D. \(x = \frac{{ -3}}{16}\)
YOMEDIA