OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tin học 8 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For…Do


Nội dung của Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For…Do dưới đây các em sẽ được thực hành về cách viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For..do, thực hành về sử dụng được câu lệnh ghép và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for...do. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

 • Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp for...do;
 • Sử dụng được câu lệnh ghép;
 • Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for...do.

1.2. Nội dung

a. Ôn tập kiến thức

Cú pháp:

For < biến đếm >:= < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do

       < câu lệnh >;

Trong đó:

 • FOR, TO, DO: là từ khóa.
 • Biến đếm: thuộc kiểu dữ liệu số nguyên.
 • Giá trị đầu, giá trị cuối: là giá trị nguyên.
 • Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn hay câu lệnh ghép.

Ý nghĩa:

Khi thực hiện, biến đếm sẽ nhận giá trị là giá trị đầu, sau mỗi vòng lặp, biến đếm sẽ tự động tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng giá trị cuối thì dừng lại.

b. Thực hành

Bài 1. Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả.

a. Khởi động Pascal. Gõ chương trình sau và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình;

uses crt;

var N,i:integer;

begin

     clrscr;

     write('Nhap so N=');

     readln(N);

     writeln;

     writeln('Bang nhan ',N);

     writeln;

     for i:=1 to 10 do

            writeln(N,' x ', i:2,' = ',N*i:3);

     readln;

end.

b. Lưu chương trình với tên BANGNHAN.PAS;

c. Dịch và chỉnh sửa các lỗi gõ, nếu có;

d. Chạy chương trình với các giá trị nhập vào lần lượt bằng 1, 2, …,10. Quan sát kết quả nhận được trên màn hình.

Gợi ý làm bài:

Kết quả in ra màn hình:

Hình 1. Kết quả in ra màn hình bảng nhân 6

Nhận xét kết quả trên: 

 • Các hàng kết quả sát nhau khó đọc;
 • Các hàng kết quả không được cân đối với hàng tiêu đề.
Bài 2. Chỉnh sửa chương trình để làm đẹp kết quả trên màn hình như hình dưới đây:

Hình 2. Kết quả in ra màn hình bảng nhân 7

Gợi ý làm bài:

Chương trình:

uses crt;

var N,i:integer;

begin

  clrscr;

  write('Nhap so N='); readln(N);

  writeln;

  writeln('Bang nhan ',N);

  writeln;

  for i:=1 to 10 do

  begin

  GotoXY(5,WhereY);

  writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i:3);

  writeln;

  end; 

  readln

end.

Các câu lệnh được thêm vào:

 • Writeln; => Tạo một hàng trống tại vị trí con trỏ.
 • GotoXY(a,b); => Đưa con trỏ về cột a hàng b.
 • Lệnh GotoXY(5, whereY); => Đưa con trỏ về vị trí cột 5 của hàng hiện tại.
 • WhereY =>  Cho biết thứ tự của hàng đang có con trỏ.

Lưu ý: Chỉ sử dụng được các lệnh GotoXY(a,b), WhereX, WhereY sau khi đã khai báo thư viện crt; của Pascal.

Bài 3. Cũng như câu lệnh if, có thể dùng câu lệnh for lồng trong một câu lệnh for khác khi thực hiện lặp. Sử dụng các câu lệnh for…do lồng nhau để in ra màn hình các số từ 0 đến 99 theo dạng bảng như hình sau:

Hình 3. Kết quả in ra màn hình các số từ 0 đến 99

Gợi ý làm bài:

Chương trình:

Program Tao_bang;

Uses Crt;

Var

  i: byte;  {chi so cua hang}

  j: byte;  {chi so cua cot}

Begin

  Clrscr; {xoa man hinh}

  For i:=0 to 9 do  {viet theo tung hang}

  begin

  For j:=0 to 9 do   {viet theo tung cot tren moi hang}

  write(10*i+j:4); {viet cac so ij ra man hinh}

  writeln;  {xuong hang moi}

  end;  {xong hang thu i}

  readln;  {dung chuong trinh de xem ket qua}

end. 

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

2. Luyện tập Bài thực hành 5 Tin học 8

Sau khi học xong Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For…Do, các em cần ghi nhớ:

1. Cấu trúc lặp với số lần được biết trước thể hiện bằng lệnh For …do

2. Câu lệnh GotoXY(a,b) có tác dụng đưa con trỏ về cột a, hàng b.

3. Hàm WhereX cho biết số thứ tự của cột đang có con trỏ.

4. Hàm WhereY cho biết số thứ tự của hàng đang có con trỏ.

5. Chỉ sử dụng các lệnh GotoXY, WhereX, WhereY sau khi khai báo thư viện crt của Pascal.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 8 Bài thực hành 5 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3-Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

3. Hỏi đáp Bài thực hành 5 Tin học 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tin Học 8 HỌC247

MGID
ON