OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 7 lớp 9 Speak - Hội thoại Saving energy


Bài học Speak Unit 7 Lớp 9 - Saving energy hướng dẫn các em thực hành hội thoại đưa ra ý kiến và gợi ý cách giải quyết một vấn đề.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 9 Speak Task a

Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save energy. (Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Guide to answer

A. I think we should turn off the faucet. I suggest fixing the faucet.

B. I suggest turn off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

C. Why don't we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

D. I think we should turn off the air conditioner.

E. Let's switch off the lights and the TV.

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

H. Why don't we use the public buses?

2. Unit 7 Lớp 9 Speak Task b

Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expressions and ideas in section a) may help you. (Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Guide to answer

E: I think we should use energy-saving light bulbs for ordinary bulbs.

F: That's a good idea.

G: How about turning off the lights and other electric tools when we don't use them?

H: OK. Let's do it.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speak - Unit 7 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 9 Speak.

Trên đây là nội dung bài học Hội thoại Speak Unit 7 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành nhóm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON