RANDOM
RANDOM
Video-Banner

Unit 3 lớp 9 Listen - Bài nghe A trip to the countryside


Bài học Listen Unit 3 lớp 9 - A trip to the countryside hướng dẫn các em nghe và tìm thông tin qua bản đồ chỉ đường.

QUẢNG CÁO

Tóm tắt bài

Listen Unit 3 Lớp 9

Look at the map. Then listen to the trip to Ba's village. Match the places on the bus route. With the letters on the map. Start at. (Nhìn vào bản đồ. Sau đó lắng nghe chuyến đi đến làng của Ba. Ghép các nơi trên lộ trình của xe buýt đúng với mẫu tự trên bản đồ. Bắt đầu tại.)

Guide to answer

A. banyan tree

B. airport

C. highway No.1

D. Dragon Bridge

E. gas station

F. store

G. pond

H. bamboo forest

I. parking lot

 • Tapescript Listening Unit 3 Lớp 9

At 6.30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home. After picking up everyone, the bus continued north on the highway number 1. It crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas station to get some more fuel. Then, it left the highway and turn left onto a smaller road westward. This road ran between green paddy fields, so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes. The road ended before a big store beside a pond. Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the opposite direction. It didn7t stay on that road for very long, but turned left onto a road which went across a small bamboo forest. Finally, the bus dropped everyone at the parking lot ten meters from a big old banyan tree. It would park there and wait for people to come back in the evening.

 
 

Hỏi đáp Listen Unit 3 Lớp 9

Như vậy các em vừa được hướng dẫn bài nghe Listen Unit 3 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm nào còn chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Giúp mình bài này đi các bạn

  1. I don't understand this point of grammar. I wish I ........... it better.

  A understood

  B would understand

  C had understood

  2. It never stops raining here. I wish it ........... raining.

  A stopped

  B would stop

  C had stopped

  3. I should never have said that. I wish I ........... that.

  A didn't say

  B wouldn't say

  C hadn't said

  4. I miss my friends. I wish my friends ........... here right now.

  A were

  B would be

  C had been

  5. I speak terrible English. I wish I ........... English well.

  A spoke

  B would speak

  C had spoken

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

YOMEDIA