OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 2 lớp 8 Speak - Hội thoại Making Arrangements


Bài học Speak Unit 2 Lớp 8 - Making Arrangements hướng dẫn các em thực hiện đoạn hội thoại cùng nhau sắp xếp thời gian lên kế hoạch cho một hoạt động vui chơi, một cuộc hẹn gặp.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 2 Lớp 8 Speak Task 1

Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation. (Hãy sắp xếp những câu dưới đây thành hội thoại hoàn chỉnh.)

a. I'm fine. I'm going to a pop concert at the City Concert Center tonight. Would you like to come?

b. Hello. 9 210 752

c. It's The Kids in Town. Yoi like it, don't you?

d. Bye.

e. Yes. What time can we meet?

f. Hello. Can I speak to Eric, please? This is Adam.

g. That's fine. See you at 7.15. Thank you, Adam.

h. Bye, Eric.

i. Which band is it?

j. Hello, Adam. How are you?

k. Is 7.15 OK? The concernt starts at 7.45. Let's meet inside the center, at the cafe corner.

Guide to answer

1 – b    2 – f     3 – j      4 – a     5 – i      6 – c
7 – e    8 – k    9 – g     10 – h    11 – d

2. Unit 2 Lớp 8 Speak Task 2

Complete the dialogue. Ba and Bao are making arrangements to play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar arrangements. (Hoàn thành hội thoại. Ba và Bảo đang thu xếp để chơi cờ. Hãy luyện tập bài hội thoại sau với bạn của em rồi xây dựng hội thoại tương tự.)

Ba:  Hello. 8 257 012.

Bao: ___________

Ba:  Hello, Bao. How are you?

Bao:___________

Ba:  Great. Me too.

Bao: ___________

Ba:  I'm sorry. I can't play chess tonight. I'm going to do my homework.

Bao: __________

Ba:  Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: _____________

Ba:  At the Cental Chess Club? Let's meet at the front door.

Bao: ____________

Ba:  Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o'clock.

Guide to answer

Ba:  Hello. 8 257 012.

Bao: May/ Can I speak to Ba, please? This is Bao.

Ba:  Hello, Bao. How are you?

Bao: I'm fine, thanks. How about you?

Ba:  Great. Me too.

Bao: Can you play chess tonight?

Ba:  I'm sorry. I can't play chess tonight. I'm going to do my homework.

Bao: How about tomorrow afternoon?

Ba:  Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: I'll meet you at the Central Chess Club.

Ba:  At the Cental Chess Club? Let's meet at the front door.

Bao: Is 2.00 OK?

Ba:  Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o'clock.

  • Hội thoại gợi ý

Lan: Hello. 8 269 312.

Hoa: Can I speak to Lan, please? This is Hoa.

Lan: Hello, Hoa. How are you?

Hoa: I'm fine. I'm going to a comedy tonight. Would you like to come?

Lan: I'd love to, but I'm afraid I can't. I'm going to help my mother with the housework.

Hoa: How about tomorrow night?

Lan: Yes. I'm free tomorrow night.

Hoa: Well, I'll meet you at the Lion Theatre.

Lan: At the Lion Theatre? Let's meet outside the theatre.

Hoa: Is 6.30 OK?

Lan: Great. See you tomorrow tonight at 6.30 o'clock.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 2 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 2 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 8 Speak do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Speak Unit 2 Lớp 8

Trên đây là bài học Speak Unit 2 Tiếng Anh lớp 8 về thực hành hội thoại, trong quá trình học bài có điểm gì thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON