OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 16 lớp 8 Spreak - Hội thoại Inventions


Bài học Unit 16 Inventions phần Speak hướng dẫn các em hỏi và trả lời về quá trình phát minh ra những điều vĩ đại cho nhân loại.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Lớp 8 Speak Task 1

Work with a partner. Student A looks at the table next page. Student B looks at the table at the end of this unit (page 156). Ask and answer questions to fill in the missing information in your tables. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh. Học sinh A nhìn bảng ở trang sau. Học sinh B nhìn bảng ở cuối bài học này (trang 156). Hãy hỏi và trả lời để điền những thông tin còn thiếu vào bảng của em.)

Guide to answer

 • A: When was the bicycle invented?
 • B: It was invented in 1816.
 • A: Who was it invented by?
 • B: By Frederick Koenig.
 • A: What was his nationality?
 • B: He was German.
 • A: When was the color television invented?
 • B: It was invented in 1950.
 • A: Who was it invented by?
 • B: By Peter Carl Goldmark.
 • A: What was his nationally?
 • B: He was American.

Information in the table

2. Unit 16 Lớp 8 Speak Task 2

Now report your findings to the teacher. (Hãy thuật lại những điều em đã biết với thầy/cô giáo.)

 • The facsimile was invented by Alexander Bain in 1843.
 • The bicycle was invented by Ferderick Koenig in 1816.
 • The color television was invented by Peter Carl Goldmark in 1950.
 • The helicopter was invented by Igor Sikorsky in 1939.
 • The laser was invented by Gordon Gould in 1958.
 • The loudspeaker was invented by C. W. Rice in 1924.
 • The microphone was invented by D. E. Hughes in 1878.
 • The optical fibre was invented by Karl D. Sauerbronn in 1955.
 • The printing press was invented by Narinder Kapany in 1810.
 • The reinforced concrete was invented by F. J. Monier in 1849.
 • The sewing machine was invented by Elias Howe in 1845.
 • The X-ray was invented by Wilhelm Konrad in 1895.
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Speak Unit 16 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Speak Unit 16 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 8 Speak do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Speak Unit 16 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Speak Unit 16 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON