RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 16 lớp 8 Getting Started Inventions


Bài học Unit 16 Inventions phần Getting Started hướng dẫn các em làm quen với chủ đề về những phát minh quan trọng của nhân loại.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 16 Lớp 8

Match these stages in the development of paper with the correct pictures. (Hãy ghép các giai đoạn phát triển của giấy đúng với những bức tranh sau.)

Getting Started Unit 16 Lớp 8

A. Five thousand years ago, the Egyptians wrote on a plant called papyrus. (Cách đây 5000 năm, người Ai Cập viết lên một loại cây gọi là cây papyrus.)

B. A Chinese official made paper from wood pulp in the year 105. (Người Trung Hoa chính thức làm ra giấy từ vỏ cây vào năm 105.)

C. The Japanese learned how to make paper in the seventh century. (Người Nhật Bản học cách làm ra giấy từ thế kỷ thứ 7.)

D. In 768, Arabs learned about papermaking from Chinese prisoner. (Năm 768, người Ả Rập học cách làm giấy từ một tù nhân Trung Hoa.)

E. The first papermarking machine was invented in the late 1700s by a Frenchman. (Chiếc máy làm giấy đầu tiên được một người Pháp phát minh vào cuối những năm 1700.)

Guide to answer

A B C D E
b c e a d
 
 

Hỏi đáp Getting Started Unit 16 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Getting Started Unit 16 Lớp 8, trong quá trình học bài có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA