OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 13 lớp 8 Write - Bài viết Festival


Bài học Write Unit 13 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em viết bài tường thuật về hội thi, lễ hội truyền thống của quê hương.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 13 Write Task 1

Use the information in the dialogue on page 121 to fill in the gaps in this report. (Sử dụng thông tin ở hội thoại trang 121 để điền vào chỗ trống trong bản báo cáo này.)

The Rice-cooking Festival

by Festival Councilor Pham Phuong Linh

This report shows how the (1) ________ festival was held.

The festival was held in the communal house yard about (2) ______ away from a river. There were three competitions: (3) _____, fire-making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) ______ to the river to get the (5) ______.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) ______ way. They tried to rub pieces of (7) ______ together to make the fire.

(8) ______ people from each team took part in the rice - cooking contest. They had to (9) ________ the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) _____ and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Guide to answer

(1) rice-cooking

(2) one kilometer

(3) water-fetching

(4) run

(5) water

(6) traditional

(7) bamboo

(8) Six

(9) separate

(10) added

2. Unit 13 Write Task 2

Write a similar report on a festival you joined recently. The answers to the questions below can help you. (Hãy viết một bản tường thuật tương tự về một lễ hội em mới tham gia. Những câu trả lời của những câu hỏi dưới đây sẽ giúp em.)

Guide to answer

The Mid- Autumn Festival

The festival was held on 15th of August in the school yard. The festival lasted 3 hours. There were many activities such as: singing and shouting, wearing masks, parading on the roads and banging the drums.

The children were interested in a special cake “Moon cakes”. Children went on playing traditional games until mid-night.

This festival is a very special occasion for Vietnamese people, especially for children to play and enjoy on a variety of activities. The festival was wonderful.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 13 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Write Unit 13 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 8 Write do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Write Unit 13 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Write Unit 13 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON