ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 7 lớp 6 Is your house big?


Bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Is your house big? hướng dẫn các em đọc hiểu và mô tả ngôi nhà mình đang sống.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 7 Lớp 6 Task A1

  • Listen. Then practice with a partner. (Lắng nghe. Sau đó thực hành với bạn học.)
  • Hướng dẫn dịch

Minh: Nhà bạn có lớn không?

Hoa:   Không, không lớn. Nó nhỏ.

Minh: Nó có cũ không?

Hoa:   Vâng, nó cũ.

Minh: Có sân không?

Hoa:   Vâng, có.

Minh: Có giếng không?

Hoa:   Không, không có.

Minh: Có bông hoa nào trong sân nhà bạn không?

Hoa:   Vâng, có.

Minh: Có cây nào không?

Hoa:   Không, không có.

  • Now work with a partner. Ask questions about his/her house. (Bây giờ làm việc với một bạn học. Hỏi các câu hỏi về nhà của cậu/cô ấy.)

A: Is your house big?

B: Yes, it is.

A: Is your house new?

B: Yes, it is.

A: Is there a yard?

B: Yes, there is a small yard.

A: Are there any flowers in the yard?

B: Yes, there are.

2. Unit 7 Lớp 6 Task A2

  • Listen and read. Then match the questions and answers. (Lắng nghe và đọc. Sau đó ghép câu hỏi với câu trả lời.)
  • Hướng dẫn dịch

Lan thân mến,

Cám ơn vì lá thứ của bạn. Mình đang ở miền quê cùng với bạn mình, Thanh. Bạn ấy sống trong một ngôi ngà xinh xắn. Có một vườn hoa phía trước nhà. Sau nhà có một vườn rau. Bên trái ngôi nhà có một cái hồ. Bên phải ngôi nhà có những cây cao. Đây là một bức ảnh.

Viết cho mình sớm nhé.

Thương,

Nga.

  • Match the questions and answers (Nối câu hỏi với câu trả lời)

a) - D Is there a flower garden in front of the house?

=> Yes, there is.

b) - A Is the house beautiful?

=> Yes, it is.

c) - E Is there a flower garden behind the house?

=> No, there isn't.

d) - B Is the lake to the right of the house?

=> No, it isn't.

e) - C Is Nga in the city?

=> No, she isn't.

3. Unit 7 Lớp 6 Task A3

  • Practice with a partner. (Thực hành với bạn học.)

a) Example

- What is that? (Đó là cái gì?)

It's a hotel. (Nó là một khách sạn.)

- What are those? (Chúng là gì?)

They're flowers. (Chúng là những bông hoa.)

Guide to answer

- What's that? It's a bank.

- What's this? It's a restaurant.

- What's that? It's a post office.

- What's that? It's a police station.

b) Example

- Is there a lake near your house? (Gần nhà bạn có một cái hồ phải không?)

Yes, there is. (Vâng, có.)

- Are there any trees near your house? (Gần nhà bạn có cây cối không?)

No, there aren't. (Không, không có.)

Guide to answer

- Is there a yard in front of your house?

Yes, there is. There's a small yard in front of my house.

- Are there any flowers in the yard?

No, there aren't.

- Is there a school near your house?

No, there isn't.

- Is there a park near your house?

Yes, there is.

4. Unit 7 Lớp 6 Task A4

Work in pairs. Look at the pictures. Choose one of the houses. Don't tell your partner which house. Ask questions to find which house your partner chooses. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh. Chọn một ngôi nhà. Đừng nói cho bạn em biết ngôi nhà nào. Hỏi các câu hỏi để tìm ra ngôi nhà bạn em đã chọn.)

Guide to answer

- Are there any trees? Are they behind the house? (Có cây cối không? Chúng có ở sau nhà không?)

- Is there a lake? Is it in front of the house? (Có hồ không? Nó có ở phía trước nhà không?)

- Is there a flower garden in front of the house?

- Are there any mountains behind the house?

- Are there any tall trees to the left of the house?

5. Unit 7 Lớp 6 Task A5

  • Listen to this description. Which house is it? (Lắng nghe sự mô tả này. Đó là ngôi nhà nào?)
  • Nội dung bài nghe

There are some mountains behind the house. There are some trees to the right. There's a lake to the left.

Có một vài ngọn núi phía sau ngôi nhà. Có một vài cái cây phía bên phải. Bên trái có một cái hồ.

  • Đáp án: Bức tranh a
MGID

Bài tập trắc nghiệm Part A Unit 7 Lớp 6

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Unit 7 Tiếng Anh lớp 6 Part A - Is your house big?, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 7 lớp 6 Is your house big?

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA