ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 16 lớp 6 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Unit 16 Man and the environment phần Grammar hướng dẫn các em ôn tập về những điểm ngữ pháp đã học: thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, so sánh tính từ...

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 16 Grammar Practice Exercise 1

Present simple tense (Thì hiện tại đơn)

a) Nam: Where are you from?

Tom: I am from Canada.

Nam: ... you .... Vietnamese?

Tom: No, I don't. I speak English and French.

b) Tom is from Canada. He .... English and French.

c) Lee is from China. He ..... Chinese.

d) Yoko is from Japan. She ...... Japanese.

e) Minh is from Viet Nam. He ...... Vietnamese.

f) John is from the USA. He ...... English.

Guide to answer

a. Nam : Where are you from?

Tom : I am from Canada.

Nam : Do you speak Vietnamese?

Tom : No, I don’t. I speak English and French.

b. Tom is from Canada. He speaks English and French.

c. Lee is from China. He speaks Chinese.

d. Yoko is from Japan. She speaks Japanese.

e. Minh is from Vietnam. He speaks Vietnamese.

f. John is from the USA. He speaks English.

2. Unit 16 Grammar Practice Exercise 2

Present simple and present progressive tenses (thì Hiện tại đơn và thì Hiện tại tiếp diễn)

a)

What is her name?

Her name is Susan.

b)

Where does she live?

She lives in London.

c)

Where is she staying now?

She is staying in Hanoi now.

d)

What does she do?

She is a teacher.

e)

What does she teach?

She teaches English.

f)

Does she teach you?

No. She doesn't teach me.

Mr Hai teaches me.

3. Adjectives: comparatives and superlatives 

(So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ)

long longer the longest
short shorter the shortest
tall taller the tallest
small smaller the smallest
big bigger the biggest
high higher the highest
thick thicker the thickest

a) The Mekong River is long. The Amazon River is longer than the Mekong. The Nile is the longest river in the world.

b) The Great Wall of China is long. It is the longest structure in the world.

c) Sears Tower in Chicago is tall, but it isn't the tallest building in the world. PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur is taller than Sears Tower. It is the tallest building in the world.

d) Ha Noi is big, but it is not the biggest city in Viet Nam. Ho Chi Minh City is bigger than Ha Noi. It is the biggest city in Viet Nam. But Mexico City is the biggest city in the world.

4. Indefinite quantifiers (từ định lượng)

The streets of Ha Noi are very busy. There is a lot of traffic. Most people only have a little money to spend on transportation. As a result, there are only a few private cars on the roads.

The bike is the cheapest form of transportation, so there are a lot of bikes. There are lots of motorbike, too. There are a lot of taxis, but they are expensive.

transportation (n): sự đi lại expensive (adj): đắt as a result: kết quả cheap (adj): rẻ private car: xe tư, xe riêng traffic (n): sự đi lại, giao thông

MGID

Bài tập trắc nghiệm Grammar Unit 16 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Grammar Unit 16 Lớp 6, để củng cố thêm nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 16 lớp 6 Grammar - Ngữ pháp

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Gramamr Unit 16 Lớp 6

Trong quá trình học và thực hành bài tập có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA