ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Unit 15 lớp 6 Cities, buildings and people


Bài học Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 Part B - Cities, buildings and people hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu một số thông tin về những thành phố lớn trên thế giới.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 

 

 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 15 Lớp 6 Task B1

 • Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

 • a big building (một tòa nhà lớn)
  • a bigger building (một tòa nhà lớn hơn)
   • a biggest building (một tòa nhà lớn nhất)
 • a small house (một ngôi nhà nhỏ)
  • a smaller house (một ngôi nhà nhỏ hơn)
   • a smallest house (một ngôi nhà nhỏ nhất)
 • a tall building (một tòa nhà cao)
  • a taller building (một tòa nhà cao hơn)
   • a tallest building (một tòa nhà cao hơn nhất)

2. Unit 15 Lớp 6 Task B2

 • Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

- Thành phố Mê-xi-cô là thành phố lớn nhất thế giới. Nó có 13,6 triệu dân.

- Tô-ki-ô thì nhỏ hơn. Nó có dân số là 12 triệu người.

- Luân Đôn là thành phố nhỏ nhất trong ba thành phố này. Nó có 6,3 triệu dân.

- Các thành phố của Việt Nam thì nhỏ. Thủ đô có dân số 2,6 triệu người.

- Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn thủ đô. Nó có 3,5 triệu người.

 • Answer the question (Trả lời câu hỏi)

a) Is Ha Noi bigger than Ho Chi Minh City? (Thủ đô Hà Nội có lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh không?)

=> No, it isn't. Ha Noi is smaller than Hồ Chí Minh City.

b) Which is the biggest city in the world? (Thành phố nào lớn nhất thế giới?)

=> Mexico City is the biggest in the world.

c) Which is bigger: London or Tokyo? (Thành phố nào lớn hơn: Luân Đôn hay Tô-ki-ô?)

=> Tokyo is bigger than London.

3. Unit 15 Lớp 6 Task B3

 • Listen and read. Then answer the question. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

- Tháp Sears ở Chicago, Mỹ, thì cao. Nó cao 442 mét. Nhưng nó không phải là tòa nhà cao nhất thế giới.

- Tháp đôi PETRONAS ở Kuala Lumpur, Malaysia, cao hơn. Nó cao 452 mét. Nó là tòa nhà cao nhất thế giới.

 • Answer the question (Trả lời câu hỏi)

Which is taller: Sears Tower or PETRONAS Twin Tower?

=> PETRONAS Twin Tower is taller than Sears Tower.

4. Unit 15 Lớp 6 Task B4

 • Listen and read. Then ask and answer questions with a partner. (Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là công trình kiến trúc dài nhất thế giới.

Nó dài hơn 6 000 km.

Nó cao từ 4 đến 12 m.

Nó dày hơn 9 m.

 • Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

- How long is the Great Wall?

=> It's 6000 kilometers long.

- How high is it?

=> It's between 4 and 12 meters high.

- How thick is it?

=> It's over 9 meters thick.

MGID

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 15 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 Part B - Cities, buildings and people, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 6 Cities, buildings and people

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 15 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

MGID
YOMEDIA