RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 12 mới Unit 3 Writing - Bài viết


Bài học hướng dẫn các em cách viết và trình bày về ưu, nhược điểm của chiến dịch xanh thông qua những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã được cung cấp.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 3 Lớp 12 Writing Task 1

Read the incomplete essay about the advantages and disadvantages of green energy. Use the ideas in the following boxes to complete the second and third paragraphs. (Đọc bài luận không đầy đủ về những lợi thế và bất lợi của năng lượng xanh. Sử dụng ý tưởng ở các ô phía dưới để hoàn thành đoạn văn thứ hai và thứ ba.)

As the world population is growing bigger and bigger, our energy demands are also growing. Governments and organisations have been trying to find new sources of energy to replace the fossil fuels which are running out. One of the solutions is to use green energy including solar, hydro, wind, geothermal, ocean and biomass. However, there are both advantages and disadvantages to this.

One major advantage is that they are renewable ________________________

While it is easy to see the environmental advantages of using green energy. we must also recognise some of the disadvantages. First________________________________________________

In conclusion, there are both advantages and disadvantages to the use of green energy. Hopefully, many of the disadvantages of these renewable sources of energy will be successfully removed through technological development and research, and they will be exploited fully to replace the fossil fuels.

Guide to answer

One major advantage is that they are renewable - they can be replaced naturally and cannot be seriously depleted. This green energy also reduces the cost of operation. As a type of clean energy, they emit little or no harmful chemical pollutants into the air, so they have a minimal impact on the environment.

While it is easy to see the environmental advantages of using green energy, we must also recognise some of the disadvantages. First, it is difficult to generate the quantities of electricity to satisfy our needs. Although the cost of operation is low, the initial cost of building and installing these new technologies are very high. Another disadvantage of using green energy is the unrealiability of sources.

 • Bài dịch Writing Task 1

Khi dân số thế giới ngày càng tăng lớn, nhu cầu về năng lượng cũng tăng lên. Chính phủ và các tổ chức đã cố gắng tìm ra các nguồn năng lượng mới để thay thế các nhiên liệu sắp cạn kiệt. Một trong những giải pháp là sử dụng năng lượng xanh bao gồm mặt trời, thủy điện, gió, địa nhiệt, đại dương và sinh thiết. Tuy nhiên, có cả thuận lợi và bất lợi cho điều này.

Một thuận lợi lớn là chúng có thể tái tạo -chúng có thể được thay thế tự nhiên và không thể cạn kiệt nghiêm trọng. Năng lượng xanh này cũng làm giảm chi phí hoạt động. Là một loại năng lượng sạch, chúng thải ra ít hoặc không có chất gây ô nhiễm  hóa học độc hại vào không khí, vì vậy chúng có ảnh hưởng ít nhất đến môi trường.

Mặc dù rất dễ nhìn thấy những ưu điểm của việc sử dụng năng lượng xanh với môi trường, nhưng chúng ta phải thừa nhận cũng có một số bất lợi. Đầu tiên, nó khó để tạo ra lượng điện để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Mặc dù chi phí hoạt động thấp, chi phí ban đầu để  xây dựng và lắp đặt công nghệ mới này rất cao. Một bất lợi khác của việc sử dụng năng lượng xanh là không thể truyền tải tối ưu năng lượng.

Tóm lại, có cả thuận lợi và bất lợi khi sử dụng năng lượng xanh. Hy vọng rằng những bất lợi của các nguồn năng lượng tái tạo sẽ được loại bỏ thành công qua phát triển công nghệ và nghiên cứu, và chúng sẽ được khai thác hoàn toàn để thay thế cho nhiên liệu hóa thạch.

2. Unit 3 Lớp 12 Writing Task 2

Use the ideas in the following boxes to write an essay of 180-250 words about the advantages and disadvantages of consuming organic food, using the outline of the essay in 1. (Sử dụng ý tưởng trong khung sau đây để viết một bài luận của 180-250 từ về những ưu điểm và nhược điểm của tiêu thụ thực phẩm hữu cơ, sử dụng những nét chính của bài luận trong 1.)

Guide to answer

Nowadays, food safety issues are regarded as one of the most important problems people, especially those in developing countries, have to face. As a result, consumers tend to pay more and more attention to the organic food. Some think it should be widely promoted while others assume it has certain limitation when in use based on its advantages and disadvantages.

First of all, organic food is very clean and safe for people's health because there are fewer chemicals or pesticide sprayed on it. Consequently, consumers will have more chances to use nutritional foods without any doubt. In addition, farmers use eco-friendly methods to cultivate so they spend fewer expenses on farming and are able to make big profits from selling their products.

In contrast, organic food has its own limitations, particularly for people with certain financial and geographical conditions. Producing organic products takes a lot of time and efforts and depends on many farming conditions such as suitable lands, weather, and farming methods. Accordingly, the price of organic food is quite expensive and buyers have fewer choices in favourite foods.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

3. Trắc nghiệm Unit 3 Lớp 12 Writing

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 The Green Movement - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về chủ đề Cách mạng xanh. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 3 lớp 12 mới Writing.

 • Câu 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

  You must never take the helmet off when you drive.

  • A. Helmets must be worn at all times when driving.
  • B. Helmets must be taken around with you when you drive.
  • C. Wearing helmets is never taken into consideration when driving.
  • D. Helmets are an optional part of you when you drive.
  • A. Australia is the greenest country in the world though the people are environmentally friendly.
  • B. Australia is the greenest country in the world because the people are environmentally friendly.
  • C. Australia is the greenest country in the world while the people are environmentally-friendly.
  • D. Australia is the greenest country in the world if the people are environmentally friendly.

Xem thêm Câu 3 - Câu 5 trong trắc nghiệm online

4. Hỏi đáp Unit 3 Lớp 12 Writing

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

YOMEDIA